De voorwaarden van  Boers Advocaten
hoek

Algemene voorwaarden

VOOR DIENSTVERLENING VAN DE MAATSCHAP BOERS ADVOCATEN, gevestigd aan de Vendelier 4 te (3905 PA) Veenendaal

I – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. de maatschap: de maatschap Boers Advocaten, gevestigd te Veenendaal, die uit natuurlijke personen en/of rechtspersonen bestaat. Een lijst van vennoten wordt op verzoek toegezonden;
b. de advocaat: een advocaat die vennoot of werknemer is van de maatschap Boers Advocaten of met die maatschap een samenwerkingsverband heeft;
c. de cliënt: de contractspartij van de maatschap;
d. het kantoor: de maatschap en de aan de maatschap verbonden natuurlijke personen en rechtspersonen, met inbegrip van de bestuurders van laatstgenoemden;
e. honorarium: de financiële vergoeding, (tijdsevenredig of anderszins) exclusief verschotten en reiskosten, die de maatschap voor de uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen;

II – TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met de maatschap aangegane overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming daarvan schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn tevens te raadplegen op www.boersadvocaten.nl.
b. Op deze algemene voorwaarden kan tevens een beroep worden gedaan door de Stichting Beheer Derdengelden Boers Advocaten indien deze Stichting bij de uitvoering van de opdracht is betrokken.

III – OPDRACHT

a. Een overeenkomst met de maatschap komt eerst tot stand, nadat een opdracht door de maatschap is aanvaard.
Opdrachten worden met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 BW aanvaard.

b. Een opdracht wordt geacht aan de maatschap te zijn gegeven en uitsluitend door de maatschap te worden aanvaard. De cliënt stemt ermee in dat de maatschap de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden in opdracht van het kantoor.

c. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Boers Advocaten ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, ook ten aanzien van de gegevens die nodig zijn ter vaststelling van de identiteit van de cliënt en ter voldoening aan de verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Boers Advocaten is verplicht ongebruikelijke transacties te melden aan de betreffende autoriteiten.

d. De cliënt aanvaardt de gevolgen van het feit dat bij de uitvoering van de opdracht de wettelijke en gedragsrechtelijke voorschriften voor advocaten door het kantoor worden gerespecteerd.

IV – OPZEGGING

a. De cliënt heeft te allen tijde de bevoegdheid de opdracht door opzegging te beëindigen. Deze opzegging dient schriftelijk te geschieden.

b. De maatschap heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, evenwel met inachtneming van een zodanige termijn en op een zodanige wijze dat de belangen van de cliënt daardoor zo min mogelijk worden geschaad.

V – DECLARATIES

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, vermeerderd met verschotten de omzetbelasting verschuldigd. De maatschap heeft het recht het met de cliënt overeengekomen basis-uurtarief elk jaar bij het begin van het kalenderjaar te indexeren met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.

b. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan 1 maand, tussentijds in rekening worden gebracht aan de cliënt.

c. De maatschap is gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

VI – BETALING

a. Betaling van de declaraties van de maatschap dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim.

b. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van de maatschap gestelde bankrekeningen dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur terzake algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de cliënt voor de desbetreffende betaling.

c. Voor zover de cliënt niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf is de cliënt een bedrag verschuldigd gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 40,00, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag, na het intreden van het verzuim, niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de cliënt wordt voldaan.
Voor zover de cliënt handelde in uitoefening van een beroep of bedrijf is de cliënt een vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 150,00.

d. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de onder d. bedoelde kosten, vervolgens op de verschotten, rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente.

e. Indien de cliënt van de maatschap bestaat uit meer dan één natuurlijke of rechtspersoon, zijn zij jegens de maatschap hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van alle verschuldigde betalingen aan de maatschap.

VII – OPSCHORTING WERKZAAMHEDEN

a. Indien de cliënt met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft het kantoor het recht de werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Dit overigens nadat de cliënt daarvan van te voren op de hoogte is gesteld.

b. De maatschap aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die de cliënt lijdt of derden lijden ten gevolge van een opschorting van de werkzaamheden op de hier bedoelde grond.

VIII – DEPOTSTORTING

a. De maatschap kan een depotstorting verlangen alvorens met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden wordt aangevangen. De omvang van het depot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de cliënt naar het oordeel van de maatschap daartoe aanleiding geeft, kan de hoogte van de depotstorting in een later stadium worden aangepast. Het depot wordt verrekend aan het einde van de opdracht.

b. Indien de cliënt nalaat het gevraagde depot te storten of de hoogte aan te passen is de betrokken advocaat respectievelijk de maatschap gerechtigd, onverminderd de overige rechten van de maatschap, de verdere uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de cliënt aan de maatschap uit welken hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

IX – DERDEN GELDEN

a. Gelden die de maatschap ten behoeve van de cliënt onder zich houdt worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Boers Advocaten. Behoudens schriftelijk gemaakte afwijkende afspraken wordt - ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening - over deze gelden geen rente vergoed.

b. De maatschap is niet aansprakelijk indien de Stichting Beheer Derdengelden Boers Advocaten niet tot betaling aan de opdrachtgever in staat zou zijn, om dat de bankinstelling waar die stichting één of meer rekeningen aanhoudt niet aan zijn verplichtingen jegens de stichting kan voldoen.

X – AANSPRAKELIJKHEID

a. De aansprakelijkheid van het kantoor, de maatschap, de Stichting Beheer Derdengelden Boers Advocaten en de betrokken advocaat voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de maatschap gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, dat volgens de polisvoorwaarden ten laste van de verzekerde is.

b. Indien de onder a. bedoelde bedragen, naar het oordeel van de cliënt, niet toereikend zijn, bestaat de mogelijkheid om op verzoek van de cliënt een excedentverzekering af te sluiten op kosten van die cliënt.

c. De cliënt vrijwaart het kantoor, de maatschap en de betrokken advocaat voor aanspraken van derden, wegens schade, die is ontstaan dan wel zal ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdracht en/of ten gevolge van een omstandigheid dat de cliënt aan de betrokken advocaat onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

d. Bij het inschakelen van derden zal de maatschap respectievelijk de betrokken advocaat steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De maatschap is voor tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

XI – ARCHIVERING

a. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken aan de cliënt verstrekt.

b. Het betrokken dossier wordt na het einde van de zaak fysiek vernietigd. De digitale stukken worden gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard. Deze staan gedurende die tijd, tegen vergoeding van de kosten voor het uit het archief lichten daarvan, ter beschikking aan de client.

XII – CONVERSIE

a. Indien en voor zover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijk wel toegestane bepaling gelezen te worden en blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

XIII – TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

a. Op de overeenkomst van opdracht tussen de maatschap en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen, verband houdende met de opdracht, worden beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

Algemene voorwaarden Boers AdvocatenAlgemene voorwaarden Boers Advocaten 2022 (118KB)

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.