Publicaties Boers Advocaten
hoek

Recente publicaties

Onze advocaten publiceren regelmatig. In tijdschriften, kranten, nieuwsbrieven, gespecialiseerde bladen of zelfs in boekvorm.
Hier vindt u onze meest recente publicaties.
 

Concurrentiebeding: een dode letter?

Werkgevers hebben de mogelijkheid om hun bedrijf te beschermen onder andere door werknemers een (non-)concurrentiebeding op te leggen. Hiermee wordt voorkomen dat een werknemer die veel kennis heeft van jouw bedrijf, deze kennis kan inzetten voor een concurrent. We horen echter steeds vaker dat een concurrentiebeding niet langer van deze tijd is. In een maatschappij waar langdurige arbeidsrelaties steeds vaker de uitzondering zijn en de “job-hopper” de overhand lijkt te hebben, wordt een concurrentiebeding steeds meer bestempeld als “not-done”. Daar komt bij dat de wetgever en daarmee de rechtspraak steeds zwaardere eisen stellen aan de handhaving van een concurrentiebeding. Is het concurrentiebeding een dode letter geworden? Ik zocht het uit.

Lees meer...

Verruiming vrije advocaatkeuze bij rechtsbijstandverzekeringen

Een groot deel van de Nederlanders heeft een rechtsbijstandverzekering, waar zij zich toe kunnen wenden als ze onverhoopt een juridisch conflict krijgen. Een vraag die dan regelmatig speelt is of de verzekerde vrij is om onder de polis een eigen advocaat te kiezen of dat de verzekeraar bepaalt wie de zaak behandelt. Vaak gebeurt dit dan door juristen die bij hen in dienst zijn en die doorgaans geen advocaat zijn.

Lees meer...

Huurrecht in Praktijk

In Tijdschrift Huurrecht in Praktijk nummer 3, mei 2018 / SDU heeft Louis de Boef een artikel geschreven “Wanprestatie van de curator tijdens de boedelperiode”.

Lees meer...

Mijn opdrachtgever betaalt niet: advocaat inschakelen?

Iedere ondernemer krijgt er helaas vroeg of laat mee te maken: een niet-betalende klant. Als ondernemer heb je wel iets beters te doen dan achter je geld aan gaan, maar hoe zorg je ervoor dat deze klant toch gaat betalen en wanneer is het verstandig om de incasso uit handen te geven?

Lees meer...

Glijclausule bij faillissement

Wanneer in het zicht van een faillissement activa worden overgedragen en hierdoor de gezamenlijke crediteuren worden benadeeld, heeft de curator de mogelijkheid om met een beroep op de faillissementspauliana de overdracht terug te draaien.

Lees meer...

Te late opzegging huurovereenkomst aanvaardbaar.

Voor de opzegging van een huurovereenkomst gelden strikte termijnen. Wanneer de huurder de overeenkomst te laat opzegt wordt deze voortgezet. In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Noord-Holland echter beslist dat een beroep van de verhuurder op een voorzetting van de huurovereenkomst wegens te late opzegging onder omstandigheden in strijd kan zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Lees meer...

Pandrecht en eigendomsvoorbehoud

Eén van de mogelijkheden voor een ondernemer om zich te beschermen tegen een niet betalende afnemer is het eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de geleverde zaken gaat eerst over op de koper nadat de koopprijs geheel is voldaan. De koper wordt dus geen eigenaar van de zaken maar is slechts houder hiervan zolang volledige betaling van de koopprijs niet heeft plaatsgevonden.

Lees meer...

Huwelijkse voorwaarden en faillissement

Op grond van artikel 20 Fw omvat het faillissement het gehele vermogen van de schuldenaar en al hetgeen hij gedurende het faillissement verwerft. Wanneer de schuldenaar in algehele gemeenschap van goederen is gehuwd dan wel een geregistreerd partnerschap is aangegaan, wordt op grond van artikel 22 Fw het faillissement tevens beschouwd als een faillissement van de gemeenschap. Dit brengt mee dat ook het vermogen van de echtgenoot of geregistreerd partner van de gefailleerde in de failliete boedel valt. Hoewel de echtgenoot of de geregistreerd partner zelf niet failliet is verklaard, wordt hij of zij op deze wijze wel in het faillissement betrokken.

Lees meer...

De verhuurder van woonruimte en airbnb

De hoofdregel is dat ingebruikgeving van het gehuurde is toegestaan, tenzij de huurder moest aannemen dat de verhuurder daartegen redelijke bezwaren heeft (artikel 7:221 BW). Voor woonruimte ligt dit echter anders. Op grond van artikel 7:244 BW is de huurder van woonruimte niet bevoegd om het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan een ander in gebruik te geven. Aldus is onderhuur van woonruimte niet toegestaan. Maar hoe zit dat nu bij verhuur via een website als airbnb?

Lees meer...

Berekening kinderalimentatie: werkelijke woonlast versus forfaitaire woonlast

Partijen hebben twee minderjarige kinderen en scheiden in 2015. De kinderen hebben hun hoofdverblijfplaats bij V. De rechtbank heeft de door M aan V te betalen kinderalimentatie vastgesteld. V gaat in hoger beroep. Volgens haar heeft de rechtbank ten onrechte rekening gehouden met de forfaitaire woonlast van M, aangezien deze aanmerkelijk afwijkt van de werkelijke, aanzienlijk lagere woonlasten van M.

Lees meer...

Bestuurdersaansprakelijkheid, onderlinge taakverdeling geen disculpatie

Een curator stelt één van de twee bestuurders van een bouwbedrijf aansprakelijk wegens kennelijk onbehoorlijke taakvervulling. De beide bestuurders van de failliete vennootschap zijn zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd. Er is sprake van het te laat deponeren van de jaarrekening en bovendien is de administratie van de failliete vennootschap niet op orde.

Lees meer...

Beslag op de koopsom van een woning

U heeft een vordering op de eigenaar van een onroerende zaak. U weet dat de eigenaar de onroerende zaak te koop heeft staan of al verkocht heeft en u weet toevallig ook nog wie de koper is.

Heeft het zin om derdenbeslag te leggen op de koopsom?

Lees meer...

Hoe kom je van een disfunctionerende werknemer af?

In ieder bedrijf loopt er wel eentje rond. Een werknemer die onvoldoende bekwaam is voor de werkzaamheden die hij of zij verricht of een werknemer die de kantjes ervan afloopt. In de meeste gevallen heeft een dergelijke werknemer een vast contract. Hoe kom je van een dergelijke werknemer af?

Lees meer...

Algemene Voorwaarden

Definitie en het nut van standaardbepalingen

Een definitie van algemene voorwaarden wordt weergegeven in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel definieert algemene voorwaarden als:

“een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd”.

Lees meer...

Aantal verkeersdoden gestegen in 2015

In 2015 zijn 621 mensen omgekomen in het verkeer. Dit zijn er 51 meer dan in 2014. Toen vielen er 570 dodelijke verkeersslachtoffers. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Rijkswaterstaat, onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.