Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog

Hier vindt u onze nieuwste meldingen.

 

Kinderen en hun mogelijkheden om via de rechtspraak invloed te hebben op hun verzorging en opvoeding

In omgangs-, informatie- en consultatieprocedures zijn kinderen geen (zelfstandige) procespartij. Wanneer kinderen het met bepaalde beslissingen van hun ouders niet eens zijn, hebben zij de mogelijkheid zelf naar de rechter te stappen. Dit kan bijvoorbeeld door een brief of telefoontje aan de rechter, eventueel met hulp van een Kinder- en Jongerenrechtswinkel. De zogenaamde informele rechtsingang. De rechter besluit of hij dit verzoek in behandeling kan nemen. Dit is niet altijd zo. Kinderen kunnen niet aan de kinderrechter vragen om vader of moeder te herstellen in het gezag na een gezagsbeëindiging, wijzigen van hun hoofdverblijfplaats bij eenhoofdig gezag of om een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing.

Lees meer...

Mediation voor ex-partners en groepsmediation voor (samengestelde) gezinnen

Als VFAS advocaat-scheidingsmediator en Mfn-registermediator ben ik al jaren in gesprek met mensen, die betrokken zijn bij een conflict rond een scheiding of een ander familierechtelijk vraagstuk. Dit kunnen ex-partners zijn, maar ook leden van een (samengesteld) gezin of familie. Door spanningen is constructief communiceren vaak lastig. Als er meerdere mensen, gezinsleden, familieleden, stiefkinderen en/of stiefouders bij betrokken zijn, kan de dynamiek complex zijn. Voor een goede relatie is overleg nodig en naar elkaar blijven luisteren.

Lees meer...

Het concurrentiebeding en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In haar artikel van juli 2022 "Het concurrentiebeding: een dode letter?" behandelt mijn collega Corina Evertse de huidige mogelijkheden van het concurrentiebeding en dan met name het opnemen hiervan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In dit artikel zal ik ingaan op het concurrentiebeding en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Is het mogelijk om in een dergelijke overeenkomst een concurrentiebeding op te nemen en, zo ja, aan welke vereisten dient dan te worden voldaan.

Lees meer...

Komt de zwijgende verkoper weg met het zinkende schip?

Verkoper verkoopt zijn zeilcharterschip voor een koopprijs van € 245.000,00. Verkoper spreekt met koper af dat het hem voor de levering vrijstaat om onderzoek aan het schip te (laten) doen om eventuele gebreken vast te stellen. De herstelkosten van eventuele gebreken komen voor rekening van verkoper. Koper laat een kleinschalig onderzoek uitvoeren en het schip wordt op 17 maart 2017 geleverd. Bijna een jaar later, in januari 2018, blijkt dat het schip vanaf 2016 water maakte tijdens het varen (lees: lek was). De herstelkosten bedragen bijna € 200.000,00. Koper wil van de overeenkomst af, Verkoper heeft namelijk nooit gemeld dat er sprake was van een dergelijke lekkage. Verkoper stelt daarentegen dat koper maar beter onderzoek had moeten doen. Wie krijgt er gelijk? Had de verkoper de lekkage moeten mededelen of had de koper beter onderzoek moeten doen?

Lees meer...

Bent u werknemer of opdrachtnemer?

In 2020 kende ons land volgens het CBS zo ongeveer 1.6 miljoen zzp’ers naast 8 miljoen werknemers. De overheid kan echter niet aangegeven of deze aantallen kloppen. Wel stelt de overheid dat er meer duidelijkheid moet komen over de afbakening tussen deze twee groepen. Waaróm die duidelijkheid er moet komen, blijft een beetje vaag. Het is niet zo dat de overheid van één van de twee groepen af wil. Kennelijk gaat het meer om betere verhaalbaarheid van belastingen. Zzp’ers dragen immers minder bij aan de financiering van de sociale zekerheid. En voor de incasso van de belasting op arbeid van werknemers hoeft de belastingdienst niet alle 8 miljoen werkenden langs, maar kan grotendeels volstaan met de heffing van de loonbelasting bij 720.000 werkgevers.

Lees meer...

Als er “opdrachtovereenkomst” boven staat, is het dan ook een overeenkomst van opdracht?

Er is al vele jaren discussie over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst en wanneer van een overeenkomst van opdracht. Het belang van het verschil is duidelijk. Bij een arbeidsovereenkomst gelden regels voor de beëindiging er van, regels voor vergoedingen en is er een sociaalrechtelijk vangnet. Ook wil de Belastingdienst dat degene die de vergoeding betaalt, daarvan al een deel als belasting afdraagt. Dat alles ontbreekt bij overeenkomsten van opdracht.

Lees meer...

Mag een verzekeraar na ruim 2 jaar nog een beroep op eigen schuld doen?

Deze kwestie betreft een verkeersongeval in mei 2018 (zie ECLI:NL:RBMNE:2022:4421), waarbij een voetganger is aangereden door een automobiliste, met wie hij op dat moment nog een affectieve relatie had. De twee hadden kort daarvoor ruzie gehad en er was alcohol in het spel. De voetganger liep hierbij behoorlijk ernstig letsel op, waaronder verschillende botbreuken. In december 2018 werd de schaderegeling opgepakt door verzekeraar Allianz, er werd medische informatie verzameld en in de 2 jaar die daarop volgden werden voorschotten op de schade betaald van in totaal € 60.000,-.

Lees meer...

Schending garantiebepaling: accountant aansprakelijk?

In een zaak die voorlag bij Rechtbank Overrijssel speelde het volgende. Verkoper, bijgestaan door zijn accountant, verkoopt alle aandelen van een vennootschap. In de concept koopovereenkomst is een garantiebepaling opgenomen omtrent het eigen vermogen van de vennootschap. Dit is gebaseerd op een balans die is ontleend aan de dagelijkse boekhouding van de vennootschap. Deze balans is door de accountant opgesteld op basis van door verkoper verstrekte gegevens. Daarop is geen accountantscontrole toegepast. Er waren bij de accountant geen aanwijzingen om te twijfelen aan de juistheid van die gegevens.

Lees meer...

De arbeidsovereenkomst met uw werknemer is beëindigd, of toch niet?

Tegenwoordig eindigt het merendeel van alle arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden. De arbeidsovereenkomst wordt dan beëindigd met een beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Hoe praktisch dit ook is, er kunnen toch redenen zijn op grond waarvan een werknemer onder de beëindigingsovereenkomst uit wil komen. In hoeverre is dit mogelijk en op welke aspecten dient u als werkgever alert te zijn?

Lees meer...

Klagen loont!

Wat doet u als u niet tevreden bent over het afgeleverde product, de afgeleverde zaak of de geleverde dienst? Dan neemt u als het goed is contact op met de wederpartij, althans dat zou u moeten doen. In de praktijk komt het namelijk ook voor dat iets wordt geleverd, maar er een lange tijd niet naar wordt gekeken. Als uiteindelijk blijkt dat iets niet naar tevredenheid is, wordt dit ook lang niet altijd direct gemeld bij de wederpartij. Dit kan u duur komen te staan. Ik leg u uit waarom.

Lees meer...

Nieuwe arbeidsregels

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Deze wet is gebaseerd op een EU-richtlijn uit 2019.

Lees meer...

Wettelijke betalingstermijn: 30 dagen!

Behoort u tot het MKB of bent u ZZP'er en werkt u voor grote ondernemingen? Vanaf 1 juli 2022 is de wettelijke betalingstermijn voor grote ondernemingen tegenover MKB en ZZP'ers teruggebracht naar 30 dagen. Dit was altijd 60 dagen. Een onderneming wordt als grote onderneming beschouwd als sprake is van een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro, een netto-omzet van 40 miljoen euro of er meer dan 250 medewerkers in dienst. Dus, werkt u samen met grote ondernemingen en willen zij een langere betalingstermijn afspreken dan 30 dagen? Dan is dat niet toegestaan. Vanaf 1 juli 2023 zijn ook bestaande afspraken van vóór 1 juli 2022 over een langere betalingstermijn dan 30 dagen niet meer afdwingbaar.

Lees meer...

De noodzaak van een aandeelhoudersovereenkomst

Als meerdere personen gezamenlijk een onderneming willen voeren, wordt die samenwerking vaak vormgegeven in een besloten vennootschap. Iedere betrokkene krijgt een aandeel in het aandelenkapitaal van de onderneming. Als iedere aandeelhouder 50% van de aandelen houdt, is dat een erkend recept voor toekomstige problemen. Bij de oprichting van de onderneming moet je de nodige kosten maken nog voordat er ook maar een cent omzet is, laat staan dat er winst gemaakt wordt. Ten onrechte denkt de ondernemer dat de (verplichte) statuten van een besloten vennootschap de remedie zijn tegen alle kwalen.

Lees meer...

Wetsontwerp Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie

Update juni 2022 - onderaan pagina

Bij een turboliquidatie wordt de rechtspersoon op eigen initiatief ontbonden en valt het tijdstip van de ontbinding, als de rechtspersoon geen baten heeft, samen met de beëindiging van de rechtspersoon. Er vindt dus geen vereffening plaats. De regeling is neergelegd in artikel 2:19 lid 4 BW. Zijn er op het moment van ontbinding geen baten meer, dan houdt de vennootschap onmiddellijk op te bestaan. Het bestuur van de vennootschap doet hiervan opgaaf bij de Kamer van Koophandel.

Lees meer...

Mag KLM solliciterende piloten vragen naar vaccinatie?

Sinds de meivakantie is er veel onrust ontstaan over het falende beleid van Schiphol en de lange wachtrijen als gevolg van personeelstekorten bij beveiligers en de bagage-afhandeling. Ook KLM verkeert in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Daar komt nu nog bij dat de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers ("VNV") onlangs een kort geding procedure is gestart tegen KLM. In deze procedure stond de vraag centraal of KLM kandidaat vliegers mag vragen naar hun vaccinaties. De VNV vroeg in kort geding om een verbod op het stellen van die vraag, op straffe van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere overtreding van dit verbod. VNV is een vakvereniging, die de belangen van vliegers behartigt die in dienst zijn van KLM. Bij KLM zijn op dit moment ruim 3.000 piloten in dienst.

Lees meer...

Woonruimte in strijd met bestemming gebruikt als bordeel

Het gebeurt nogal eens dat een huurder het gehuurde anders gebruikt dan overeengekomen. In een recente procedure (kort geding) veroordeelde de kantonrechter in Utrecht een huurder hierom tot ontruiming van het gehuurde en betaling van een contractuele boete, wegens overtreding van de huurovereenkomst.

Lees meer...

Raakt een regeling tussen de curator en de bestuurder ook de Belastingdienst?

Bestuurdersaansprakelijkheid

In geval van faillissement wordt door de curator standaard een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. Daarbij onderzoekt de curator onder andere of de bestuurder zijn taken behoorlijk heeft vervuld. Wanneer dit laatste niet het geval is, zal de curator de bestuurder aansprakelijk stellen. Ook de Belastingdienst kan hiertoe overgaan wanneer bijvoorbeeld door de bestuurder niet tijdig een betalingsonmacht is gemeld.

Lees meer...

Meten én weten: meetfout door NVM-makelaar?

Makelaars die bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (hierna: “NVM”) zijn aangesloten, moeten de gebruiksoppervlakte van woningen berekenen aan de hand van de Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580 (hierna: “de NVM-meetinstructie”). Het komt wel eens voor dat NVM-makelaars de gebruiksoppervlakte van een woning verkeerd hebben vermeld in de verkoopbrochure en/of op Funda. Is een makelaar in zo'n geval eigenlijk aansprakelijk en zo ja, moet hij dan ook de door de koper geleden schade vergoeden? Dit is een actueel onderwerp in de rechtspraak.  

Lees meer...

Verplicht energielabel C voor kantoorgebouwen vanaf 2023

Per 1 januari 2023 dienen alle kantoorgebouwen minimaal energielabel C of hoger te hebben. Bent u eigenaar van een kantoorgebouw? Zorg dan dat uw kantoorgebouw op tijd aan dit vereiste voldoet! Heeft uw kantoorgebouw op 1 januari 2023 geen energielabel C of hoger? Dan mag u het kantoorgebouw niet meer als zodanig gebruiken.

Lees meer...

Bestuurdersaansprakelijkheid buiten faillissement

Mr. Evertse volgt de Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid. Een groot aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken krijgt, komt tijdens deze opleiding aan bod. Mr. Evertse behandelt in een reeks van blogs een aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken kan krijgen.

Lees meer...

WHOA nu ook in Europese Insolventieverordening

Sinds enige jaren bestaat de Europese Insolventieverordening. Kort gezegd regelt die verordening dat de gevolgen van insolventies die in het ene EU-land zijn uitgesproken ook in een ander land worden erkend en kunnen worden uitgevoerd. Al eerder schreven wij over de inwerkingtreding van de WHOA. De WHOA was nog niet opgenomen in de Europese Insolventieverordening, waardoor het risico bestond dat partijen bij grensoverschrijdende rechtsrelaties zich aan de werking van de WHOA zouden kunnen onttrekken. Dit gat is nu wat betreft de EU deels gedicht omdat per 9 januari 2022 de WHOA is toegevoegd aan bijlage A bij de Europese Insolventieverordening.

Lees meer...

Werken waar je wilt?

Als werkgever bepaalt u grotendeels de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers. Onder deze arbeidsvoorwaarden vallen onder meer de arbeidsduur, de werktijden en de werklocatie. Maar, hoe zit dat als een werknemer een verzoek doet tot aanpassing van deze voorwaarden? 

Lees meer...

Corona en huur. De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 gesproken, maar niet definitief.

Op 24 december 2021 kwam de lang verwachte uitspraak van de Hoge Raad in verband met, kort gezegd, het antwoord op de vraag of de huurder van bedrijfsruimte recht heeft op huurkorting als gevolg van omzetdaling wegens overheidsmaatregelen. Samengevat, beslist de Hoge Raad als volgt. De door de overheid opgelegde sluiting is geen gebrek in de zin van artikel 7:204 BW. Volgens de Hoge Raad kan er wel sprake zijn van onvoorziene omstandigheden die huurprijsvermindering kunnen rechtvaardigen, omdat de waardeverhouding tussen de wederzijdse prestaties ernstig is verstoord.

Lees meer...

Aansprakelijkheid voor fouten van onderaannemers of ZZP'ers

Mr. Evertse volgt de Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid. Een groot aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken krijgt, komt tijdens deze opleiding aan bod. Mr. Evertse behandelt in een reeks van blogs een aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken kan krijgen.

Lees meer...

Mag je ervoor kiezen om een leverancier wel te betalen, maar de belastingdienst niet?

In een zaak die eerder dit jaar voorlag bij de rechtbank, stelde de Belastingdienst de bestuurder van een vennootschap die in 2016 was ontbonden aansprakelijk voor een bedrag van € 263.575,00. Het betrof onbetaald gebleven aanslagen loonheffing en omzetbelasting over de jaren 2013 tot 2015. De bestuurder had in de periode 2013-2015 stelselmatig meldingen van betalingsonmacht gedaan, maar stelde dat hij voornemens was geweest de onderneming voort te zetten en had in dat kader wel betalingen verricht aan o.a. leveranciers van de vennootschap. De Belastingdienst stelde zich op het standpunt dat er sprake was van kennelijk onbehoorlijk bestuur omdat (1) nergens uit bleek dat het de bedoeling was dat de onderneming zou worden voortgezet, (2) andere schuldeisers wél waren betaald en (3) de rekening-courantschuld van de vennootschap aan de bestuurder volledig was afgelost.

Lees meer...

Ben ik aansprakelijk voor schade veroorzaakt door mijn product?

Mr. Evertse volgt de Grotius specialisatieopleiding Onderneming & Aansprakelijkheid. Een groot aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken krijgt, komt tijdens deze opleiding aan bod. Mr. Evertse behandelt in een reeks van blogs een aantal vormen van aansprakelijkheid waar een ondernemer mee te maken kan krijgen.

Lees meer...

Het Wetsvoorstel over het van rechtswege ontstaan van gezamenlijk gezag door erkenning

Ouders hebben gezamenlijk het gezag indien een kind binnen het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren. Worden kinderen buiten huwelijk of partnerschap geboren, dan heeft de moeder automatisch het ouderlijk gezag, maar de vader of duomoeder niet. Als beide ouders of de moeder en duomoeder in die situatie samen het gezag willen uitoefenen, dienen zij bij de rechtbank een verzoek tot gezamenlijk gezag in te dienen. Voorwaarde hierbij is dat de vader of duomoeder het kind heeft erkend. Als er op enig moment geen gezagdragend ouder is, wordt er een voogd voor een kind benoemd. Voogdij is gezag over een minderjarig kind door iemand anders dan de ouders. Ouders kunnen zelf 1 of 2 personen aanwijzen als voogd: door registratie in het gezagsregister en opname in een testament bij de notaris. Deze voogd krijgt na overlijden het gezag over het kind, nadat de voogd hiermee heeft ingestemd. De voogdij vastleggen in een testament kan voordat het kind geboren is. Deze aanwijzing vervalt overigens wanneer na het overlijden de andere ouder van rechtswege of krachtens rechterlijke beslissing het gezag over het kind heeft. 

Lees meer...

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Wat is er veranderd?

Per 1 juli 2021 is de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, afgekort WBTR, in werking getreden. De regels omtrent bestuur en toezicht zoals die reeds gelden voor de naamloze vennootschap (NV) en besloten vennootschap (BV) worden via de WBTR nu ook geïntroduceerd voor de overige rechtsvormen, te weten de vereniging, stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen kort besproken.

Lees meer...

Kan een verkoper een woning twee keer verkopen?

Bij de koop van een woning wordt er tussen de verkoper en de koper van de woning een koopovereenkomst gesloten. Op grond van de koopovereenkomst verbindt de verkoper zich de woning over te dragen en de koper om daarvoor een prijs in geld te betalen. [1]  Ten aanzien van de koopovereenkomst van een woning geldt het schriftelijkheidsvereiste. [2] De koop moet worden vastgelegd in een akte, een door zowel koper als verkoper ondertekend stuk. Dit vormvereiste is door de wetgever in de wet opgenomen ter bescherming van de consument-koper.

Lees meer...

Zeven signalen om niet-aangeboren hersenletsel te herkennen

Volgens de laatst bekende cijfers lopen circa 130.000 mensen per jaar niet-aangeboren hersenletsel ("NAH") op en moeten zij verder leven met vaak onzichtbare beperkingen. Het is daarom van belang om vroegtijdig de signalen van NAH te herkennen, om vervolgens een goede behandeling en passende begeleiding te kunnen bewerkstelligen. De volgende 7 signalen kunnen u als leek helpen bij het herkennen van NAH.

Lees meer...

Gehackt! Wie draagt de schade?

De Hoge Raad – de hoogste rechter in Nederland – moest onlangs een oordeel geven over de volgende casus. Verkoper en koper sluiten een koopovereenkomst. Vervolgens stuurt de verkoper per e-mail een factuur naar de koper. Enkele minuten later ontvangt de koper opnieuw een e-mail (afkomstig van hetzelfde e-mailadres) waarin staat dat er een fout is gemaakt en de juiste documenten opnieuw worden toegezonden. Kort daarna ontvangt de koper nieuwe documenten, waaronder een aangepaste factuur. Koper betaalt deze laatste factuur. Wat blijkt? De e-mail waarin de fout werd aangekondigd en de e-mail met de “aangepaste factuur” zijn beide afkomstig van een hacker en niet van verkoper. Op de “aangepaste factuur” staat een ander bankrekeningnummer, niet zijnde het bankrekeningnummer van de verkoper. Verkoper heeft de betaling dus nooit ontvangen. Wat denkt u, moet de koper nog een keer betalen?

Lees meer...

Mediation bij Scheiding en andere familierechtelijke geschillen

Een beslissing uit elkaar te gaan is ingrijpend en ingewikkeld. Ook andere conflicten in gezinnen, binnen families en tussen ex-partners geven de nodige emoties. Het is belangrijk samen goed uit elkaar te gaan en problemen in de privésfeer op te lossen, hoe moeilijk dat soms ook is. U komt op deze momenten in uw leven voor keuzes te staan, met vergaande gevolgen. Heeft u kinderen, dan wilt u het voor hen goed regelen. Is er sprake van een eigen woning en/of bedrijf, dan moeten hierover beslissingen worden genomen.

Lees meer...

Huurkorting en TVL

Over de gevolgen van de coronacrisis en de gevolgen voor de omvang van de huurbetalingsverplichting is reeds veel gedebatteerd en geprocedeerd. Het laatste is er nog niet over gezegd. Er zijn reeds preliminaire vragen gesteld aan de Hoge Raad omtrent dit onderwerp. Het zal echter nog wel maanden duren voordat er een antwoord komt. Ook is het de vraag is of daarmee alle mogelijke varianten van dit geschil daardoor worden opgelost. 

Lees meer...

Eerste kwartaal WHOA, wat is de stand van zaken?

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) in werking getreden. Door deze wet is het mogelijk voor ondernemers die in een situatie verkeren waarin een faillissement voorzienbaar is, in plaats van een faillissement, een akkoord aan te bieden aan haar schuldeisers. Dit kan zowel met het doel om de onderneming voort te zetten, als met het doel om de onderneming gecontroleerd af te wikkelen (liquideren). Inmiddels zijn de eerste WHOA-trajecten doorlopen, de rechtspraak heeft in totaal 20 relevante uitspraken gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2021. Tijd om te inventariseren waar we staan.

Lees meer...

Bent u als verhuurder getroffen door de coronamaatregelen?

Als gevolg van de lockdown is het voor huurders van bedrijfsruimten in bepaalde gevallen niet mogelijk om de reguliere omzet te behalen. Doordat de omzet van de huurder alsmaar daalt, is het voor sommige van hen zelfs niet meer haalbaar om de (volledige) maandelijkse huurprijs aan de verhuurder te voldoen. Dit terwijl voor u als verhuurder de financiële verplichtingen blijven doorlopen.

Lees meer...

Schulden verminderen

De meeste ondernemingen voldoen graag hun financiële verplichtingen. Het geeft zelfs een bevrijdend gevoel als je een (oude) schuld inlost. Toch worden niet alle schulden op tijd voldaan. Het niet voldoen van de schulden is van alle tijden, maar op dit moment zijn de problemen voor sommige ondernemingen extra bezwarend.

Lees meer...

Ongevallen met een elektrische fiets

Vanwege de coronamaatregelen is het rustiger op de (snel)wegen dan normaal, maar het aantal dodelijke verkeersslachtoffers blijft helaas nagenoeg gelijk. Met name ouderen en kinderen lopen meer risico op een ongeval met dodelijke afloop. Verder blijkt dat ongevallen zich relatief vaak voordoen met een elektrische fiets.

Lees meer...

Dronken van desinfectiegel?

Een chauffeur veroorzaakt een ongeval. De politie stelt ter plaatse vast dat de chauffeur een alcoholpromillage in zijn bloed heeft van 1,77 promille (dit staat gelijk aan 8 tot 14 glazen alcohol). Zijn werkgever verzoekt naar aanleiding van het ongeval om de arbeidsovereenkomst met de chauffeur te beëindigen. Het rijden onder invloed speelt hierbij een belangrijke rol. De chauffeur verklaart tegenover de rechter dat hij geen alcohol had genuttigd, maar dat het promillage alcohol in zijn bloed is ontstaan door overmatig gebruik van desinfectiegel. Houdt dit stand?

Lees meer...

Mediation en corona

Door de onzekerheden rond het coronavirus kunnen mensen meer stress ervaren, hetgeen zijn weerslag kan hebben op intermenselijke contacten. Onrust in huiselijke sfeer kan leiden tot relationele problemen en zelfs tot verbreking van relaties. Mediation is - ook in deze tijd - het middel om tot oplossingen te komen. Met behulp van een mediator kunnen zorgen en problemen besproken worden, met het doel er samen uit te komen.

Lees meer...

Hoe komt u van uw medeaandeelhouder af?

Wellicht herkent u het wel: u wilt samen met iemand een onderneming starten en besluit hiervoor een besloten vennootschap (B.V.) op te richten. U bent met z’n tweeën, dus u krijgt beiden 50% van de aandelen. Klinkt logisch, toch? Dit zal geen problemen opleveren, totdat er onderling discussies ontstaan en deze discussies dermate hoog oplopen dat u niet langer samen wilt ondernemen. U hebt beiden evenveel zeggenschap, u kunt elkaar niet ontslaan als bestuurder en overeenstemming over het overdragen van de aandelen wordt niet bereikt. En dan?

Lees meer...

Heeft u ook een lening van uw ouders?

Het komt nogal eens voor dat ouders aan (één van) hun kind(eren) een geldlening verstrekken. Om meerdere redenen wordt daarbij vaak afgesproken dat die geldlening pas opeisbaar is op het moment van overlijden van de langstlevende van de twee ouders. Stel dat de ouders (of één van hen) hier later anders over denkt. Kunnen zij die lening dan eerder opeisen? 

Lees meer...

Geen verplichting betaling factuur vanwege COVID-19

Op 1 september 2020 oordeelde de Voorzieningenrecht in kort geding dat een hotel niet gehouden was om de facturen van het schoonmaakbedrijf te betalen. Het hotel en het schoonmaakbedrijf hadden een overeenkomst gesloten in 2016. Het schoonmaakbedrijf meende dat op basis van deze overeenkomst het hotel een bedrag van circa € 28.000,00 per maand diende te betalen voor de schoonmaak van de openbare ruimtes, ongeacht de vraag óf er ook daadwerkelijk werd schoongemaakt. In verband met de intelligente lockdown heeft het hotel in het voorjaar van 2020 tijdelijk haar deuren gesloten. Schoonmaken van de openbare ruimtes was gedurende die periode niet nodig. Desalniettemin maakt het schoonmaakbedrijf aanspraak op betaling van openstaande facturen voor een bedrag van ruim € 200.000,00 voor onder andere de schoonmaak van de openbare ruimtes gedurende de periode dat het hotel haar deuren had gesloten.

Lees meer...

Weer een stapje dichterbij: de Eerste Kamer stemt in met de WHOA

Een welkome uitkomst voor de faillissementspraktijk.

Al eerder schreven wij over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”). De WHOA betrof toen nog een wetsvoorstel. Deze week is het voorstel ook de Eerste Kamer gepasseerd, waarmee het voorstel binnenkort ook echt wet zal worden. Het is nog onduidelijk wanneer de WHOA precies in werking zal treden. De nieuwe wet biedt mogelijkheden aan ondernemingen om buiten een insolventieprocedure de schuldenlast te herstructureren. In deze blog leest u wat de WHOA inhoudt en wat onze specialisten daarin voor u kunnen betekenen. 

Lees meer...

Bent u een pseudo-UBO?

Als uitvloeisel van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (en in het Nederlands recht geïncorporeerd in o.m. de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de Handelsregisterwet) moeten vanaf 27 september 2020 alle UBO’s (Ultimate Beneficial Owner) worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Lees meer...

Dag van de Scheiding 2020

Vandaag vindt alweer de tiende editie van de ‘Dag van de Scheiding’ plaats. Op deze dag wordt door de vereniging van Familie- en Erfrecht Advocaten (ook wel de vFAS) extra aandacht gevraagd voor het belang van deskundige begeleiding bij een scheiding.

Lees meer...

Niet betalen op dezelfde dag, betekent op staande voet ontslag!

Veel detailhandelaren hebben te maken met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door eigen personeel omdat de handelingen bij winkelverkoop fraudegevoelig zijn. Om die reden hanteren veel detailhandelaren een zogenoemd “zerotolerance beleid”. Dit beleid komt er in de meeste gevallen op neer dat alles moet worden afgerekend – conform de daarvoor gemaakte afspraken – en er buiten de afgerekende producten niets mag worden genuttigd in de winkel. Met niets, bedoelt men dan ook niets. Etenswaren die over de datum zijn worden afgevoerd, etenswaren waarvan de verpakking kapot is worden weggegooid en of het nou iets is van 1 cent of van 100 euro: alles wordt afgerekend! Klip en klaar, toch?

Lees meer...

Procederen tegen crowdfunder blijkt voor investeerder ook géén goede investering!

Het is niet eenvoudig om een aantrekkelijk rendement te maken op vermogen. Bij banken krijg je weinig tot geen rente of moet je zelfs rente betalen. Om die reden proberen partijen met een overschot aan liquide middelen op andere manieren rendement te behalen. Een van die manieren is om je geld uit te lenen via crowdfunding. Bij crowdfunding leggen meerdere investeerders een bedrag bij elkaar om gezamenlijk een krediet te verstrekken. Door deel te nemen aan meerdere financieringen kan de investeerder zijn risico spreiden. De crowdfunder bemiddelt tussen vraag en aanbod en faciliteert de betalingen tussen kredietnemer en investeerders.  

Lees meer...

Vergoeding voor de thuiswerkplek onder de werkkostenregeling (WKR)

Vanwege het coronavirus heeft de Nederlandse overheid iedereen opgeroepen om zoveel als mogelijk thuis te werken. Bedrijven hebben massaal gehoor gegeven aan deze oproep. Doordat werknemers echter niet voorbereid waren op het plotselinge thuiswerken, zien velen zich geconfronteerd met het ontbreken van een goede thuiswerkplek. Dit roept vragen op bij werknemers over vergoeding en compensatie voor het inrichten van een thuiswerkplek door de werkgever. De werkkostenregeling kan een uitkomst bieden voor werkgevers.

Lees meer...

Heb ik recht op huurkorting omdat mijn zaak is gesloten in verband met de coronacrisis?

Is uw zaak gesloten als gevolg van overheidsmaatregelen? Dan is dat in beginsel uw ondernemersrisico. Als goed ondernemer gaat u natuurlijk na of u de schade kunt beperken. Dit kan bijvoorbeeld door te snijden in uw lasten, zoals de huur. Wanneer heeft u, omdat u het pand (tijdelijk) niet kunt gebruiken, recht op kwijtschelding van de huur, huurkorting of zelfs schadevergoeding?

Lees meer...

Versnelde invoering Wet homologatie onderhands akkoord door het coronavirus?

In 2019 is het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord ("WHOA") ingediend. Het voorstel ziet op een wijziging van de Faillissementswet en is bedoeld om een surseance van betaling of faillissement te voorkomen van ondernemingen die gebukt gaan onder een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten.

Het voorstel maakt het voor deze ondernemingen mogelijk om de rechtbank een akkoord over de herstructurering en sanering van de schulden goed te laten keuren. Door de goedkeuring zijn alle schuldeisers aan dit akkoord gebonden, ook de schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd. Voor het aanbieden van een (dwang)akkoord buiten faillissement bestaat op dit moment nog geen wettelijke basis.

Lees meer...

Hotel verhuren aan ziekenhuis?

Exploitanten van hotels sluiten de deuren, omdat de gasten wegblijven vanwege de coronacrisis. Aan de andere kant kampen veel ziekenhuizen met ruimtetekort. Niet alleen de IC’s, maar ook andere afdelingen waar lichtere zorg wordt geboden, hebben gebrek aan ruimte. Menig hotelier onderzoekt of hij zijn pand – tijdelijk – ter beschikking kan stellen aan het ziekenhuis. Wellicht niet alleen om zijn naasten behulpzaam te zijn, maar mogelijk ook uit welbegrepen eigenbelang. Daar is overigens niets mis mee.

Lees meer...

Liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven. Veel ondernemingen sluiten zelf hun deuren of omdat dit door de overheid wordt opgelegd. Hoewel de supermarkten op dit moment hun omzet zien stijgen, vrezen veel ondernemingen voor hun voortbestaan. Een faillissement lijkt onafwendbaar. Wat kunt u als ondernemer doen om dit te voorkomen?

Lees meer...

What NOW? (deel I): de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) in het kort

Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de overheid de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (“NOW”) in het leven geroepen. Deze regeling is bedoeld om werkgevers die geconfronteerd worden met omzetverlies vanwege het coronavirus te compenseren. Met de regeling wordt tevens beoogd ontslagen te voorkomen. De NOW dient ter vervanging van de regeling Werktijdverkorting. Deze blog is geschreven voor de publicatie van de NOW. Inmiddels is de regeling gepubliceerd (op 31 maart 2020). Klik hier voor deel II, waarbij nader wordt ingegaan op de werking van de NOW. 

Lees meer...

Gewijzigde omstandigheden door het coronavirus: over de invloed van het virus op alimentatie

Door de problemen rond het coronavirus zullen veel mensen er financieel minder goed voor komen te staan. Dit kan tijdelijk zijn, maar ook langduriger. Mogelijk raakt u in de problemen met de betaling van uw alimentatie. Of wellicht heeft u door de gewijzigde omstandigheden juist meer alimentatie nodig. Een daling van het inkomen, of verlies van uw werk of baan, kan impact hebben op de mogelijkheid tot betaling van alimentatie of juist op de noodzaak tot het ontvangen van meer alimentatie. In deze blog wordt nader besproken wat u in zo’n geval kunt doen. 

Lees meer...

Faillissementsaanvraag door een overleden schuldeiser

De heer Jansen heeft een vordering op de heer Pietersen. Het door Jansen ingeschakelde advocatenkantoor start een incassoprocedure. Pietersen betaalt echter niet. Op een gegeven ogenblik overlijdt Jansen. De erfgenamen van Jansen verzoeken het advocatenkantoor vervolgens het faillissement van Pietersen aan te vragen. De betrokken advocaat doet dat echter niet namens de erven van Jansen, maar namens de overleden Jansen zelve. Een foutje dus. Ondanks verweer van Pietersen, spreekt de rechtbank toch het faillissement van Pietersen uit.

Lees meer...

Facturen vervalsen? Beter van niet!

Een particulier sloot een aanneemovereenkomst met een bouwbedrijf. De werkzaamheden werden echter niet naar behoren uitgevoerd en de particulier vorderde een bedrag van in totaal bijna € 20.000,00 van het bouwbedrijf terug. Het bouwbedrijf stelde echter dat zij nog gelden tegoed had van de particulier wegens onbetaald gebleven facturen. Hiervoor bestond onvoldoende bewijs en de kantonrechter gaf het bouwbedrijf dan ook de opdracht om haar vordering te onderbouwen door het overleggen van een urenspecificatie en de aankoopnota’s.

Lees meer...

Hoe zit het ook alweer met het schriftelijkheidsvereiste van een concurrentie- of relatiebeding?

Voor een werkgever kan het van groot belang zijn dat een werknemer niet zomaar bij een naaste concurrent van de werkgever kan gaan werken. De werkgever loopt dan immers het risico dat zijn kennis, bedrijfsgeheimen en klantenbestand door de (ex-)werknemer zullen worden ingezet bij de concurrent. Om dat te voorkomen kunnen een werkgever en werknemer een concurrentie- of relatiebeding overeenkomen.

Lees meer...

DEEL II WAB: de transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 treedt de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ in werking (hierna: WAB). Deze wet verandert een aantal arbeidsrechtelijke regels, bijvoorbeeld met betrekking tot oproepkrachten, ontslag en transitievergoedingen. Aan de hand van een blogreeks nemen wij u mee langs alle veranderingen die deze wet teweeg brengt. In dit tweede deel komen de wijzigingen met betrekking tot de transitievergoeding aan bod.

Lees meer...

DEEL I WAB: nieuwe regels voor oproepcontracten

Vanaf 1 januari 2020 treedt de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ in werking (hierna: WAB). Deze wet verandert een aantal arbeidsrechtelijke regels, bijvoorbeeld met betrekking tot oproepkrachten, ontslag en transitievergoedingen. Aan de hand van een blogreeks nemen wij u mee langs alle veranderingen die deze wet teweeg brengt. In deze eerste blog komen de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot oproepkrachten aan bod.

Lees meer...

Hoe definitief is een vervaltermijn?

De wet maakt een onderscheid tussen verjaringstermijnen en vervaltermijnen. Een verjaringstermijn kan worden gestuit (door uitdrukkelijk mee te delen dat nog steeds aanspraak wordt gemaakt op nakoming, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen), een vervaltermijn niet. Daarbij moet de rechter een vervaltermijn altijd toepassen en een verjaringstermijn alleen als daar door één van de partijen een beroep op wordt gedaan. Een vervaltermijn wordt dan ook wel aangeduid als “een middel met sterke werking”, waar de verjaring slechts “zwakke werking” heeft.

Lees meer...

Vaccineren van een kind afdwingen via de rechter?

Eens in de zoveel tijd wakkert de discussie weer aan: moeten wij onze kinderen wel of niet vaccineren? In sommige gevallen resulteert die afweging in een ruzie tussen de ouders. De ene ouder wil dat het kind wel wordt gevaccineerd, de andere ouder wil dat niet. Wat te doen? Die vraag moesten het Gerechtshof Den Haag en het Gerechtshof Amsterdam eerder dit jaar beantwoorden. Welke ouder kreeg gelijk?

Lees meer...

“Het Geluid” is geraden! Krijgt de collega van Kirsten haar deel?

Heel Nederland was de afgelopen maanden in de ban van “Het Geluid”. Een spel van Qmusic waarbij het de bedoeling is dat je het door hen gekozen geluid raadt. Fout geraden? Dan wordt het bedrag verhoogd met € 100,00. Het te winnen bedrag was inmiddels opgelopen tot € 66.100,00. Echter, iedere ochtend om 7.30 uur wordt de “SuperRonde” gespeeld, waarin het geluid € 100.000,00 waard is. Kirsten, uit ons eigen Veenendaal, deed vanochtend mee met de SuperRonde en raadde het geluid! Zij meldde daarbij dat zij meespeelde samen met haar collega. Kan dat?

Lees meer...

Faillissementsaanvraag goed pressiemiddel bij alimentatieachterstand?

In de incassopraktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de faillissementsaanvraag om een vordering te incasseren. Niemand wil graag failliet worden verklaard en de schuldenaar zal vaak alsnog tot betaling overgaan om de uitspraak van zijn faillissement te voorkomen. Dat deze wijze van incasseren ook openstaat voor voormalig echtgenoten blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van nog niet zo lang geleden. Evenwel liep dit voor de alimentatiegerechtigde niet helemaal goed af.

Lees meer...

Sharenting & de privacy van kinderen: wijze lessen voor delende ouders

Leren fietsen zonder zijwieltjes, een zwemdiploma behaald, de eerste voetbalwedstrijd: een mooi moment om te delen. Of niet? Steeds meer ouders plaatsen met regelmaat updates en foto’s op social media van hun kinderen, waarbij zij niet altijd nadenken over de mogelijke effecten hiervan op het zelfbeeld en het welzijn van het kind. Kinderen hebben recht op privacy en dat betekent dat ouders voorzichtig moeten zijn met wat zij online zetten. Het advies aan ouders is terughoudend te zijn met het delen van informatie over en foto’s van kinderen op het internet, in het bijzonder op social media.

Lees meer...

Over de grens: fataal overspel tijdens zakenreis aan te merken als Frans bedrijfsongeval?

Deze opmerkelijke uitspraak van een Parijse rechter volgt een reeds bestaande richtlijn in de Franse wetgeving, welke inhoudt dat familieleden van personen die tijdens hun werk overlijden recht hebben op een ruimhartige compensatie. Dat een sterfgeval tijdens of na buitenechtelijke seks ook wordt gezien als een bedrijfsongeval is volgens Franse en Britse media wel ‘zeer uitzonderlijk’.

Lees meer...

Disfunctionerende werknemer zelf een verbeterplan laten opstellen?!

De rechter kan op verzoek van de werkgever een arbeidsovereenkomst ontbinden, bijvoorbeeld op grond van gebleken ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de overeengekomen arbeid. De werkgever moet dan wel de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid hebben gesteld om zijn functioneren te verbeteren en er moet komen vast te staan dat de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer. Is aan deze vereisten voldaan als de werkgever de werknemer zelf een verbeterplan laat opstellen?

Lees meer...

Bewapen u tegen het faillissement van de schuldenaar!

Ondanks de hoogconjunctuur waarin de economie zich op het moment bevindt, worden nog wekelijks faillissementen uitgesproken. Erg vervelend, wanneer dat faillissement ziet op de schuldenaar waarvan u nog een behoorlijke som geld te vorderen heeft. Indien u een ‘gewone’ crediteur bent, zult u in de meeste gevallen naar uw centen kunnen fluiten. Wat kunt u doen om dit te voorkomen? Lees de tips in onderstaande blog.

Lees meer...

Een bankgarantie die niet mag worden ingeroepen

In het zakelijk verkeer wordt vaak gebruik gemaakt van een bankgarantie. Als twee partijen een overeenkomst afsluiten met een aanzienlijk financieel belang, wordt vaak een bankgarantie verlangd. Zo is bijvoorbeeld de verkoper er zeker van dat hij wordt betaald als de koper de overeenkomst niet nakomt. De verkoper kan dan de bank verzoeken om tot betaling over te gaan onder de bankgarantie.

Lees meer...

Wet compensatie transitievergoeding: ontslag met transitievergoeding voor slapende werknemers?

In een eerdere blog schreef mr. J. Brouwer al over de Wet compensatie transitievergoeding. Deze regeling bepaalt dat een door de werkgever betaalde transitievergoeding door het UWV kan worden terugbetaald, indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. De regeling zal in werking treden op 1 april 2020, maar is ook van toepassing op arbeidsovereenkomsten die voor de inwerkingtreding van de wet, maar na 1 juli 2015, zijn beëindigd.

Lees meer...

De nachtmerrie van elke bruid!

Voor een groot gedeelte van de (vrouwelijke) bevolking is het belangrijkste object van een bruiloft de bruidsjurk! Menigeen geeft hier behoorlijk wat geld aan uit. Door de bruid in kwestie was in maart 2018 een met de hand op maat gemaakte bruidsjurk besteld, die in het atelier zou worden gemaakt. In juni 2018 ontving de bruid de jurk. Zij was echter totaal niet te spreken over de kwaliteit van de jurk en heeft hierover direct contact opgenomen met het atelier. De bruid wenste de jurk niet langer af te nemen, maar het atelier werkte daar niet aan mee. De bruid startte een procedure bij de Rechtbank Amsterdam.

Lees meer...

Crisis? Bestuurdersaansprakelijkheid van een crisismanager

Een ondernemer stelt een crisismanager aan om hem te helpen zijn schulden op te lossen. Drie maanden daarna gaat de onderneming toch failliet. De curator vindt dat de crisismanager als bestuurder aansprakelijk is voor alle schulden (ruim € 300.000) die de onderneming achterlaat. Zeven jaren later krijgt de curator van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden gelijk.

Lees meer...

“Vandaag besteld, morgen in huis!”

Iedereen die online shopt, komt deze kreet tegen. Sterker nog, in veel gevallen zoekt u wellicht specifiek op deze leus omdat u uw product snel in huis wilt hebben. Denk bijvoorbeeld aan die verjaardag die u vergeten bent en waarvoor u last-minute nog een cadeau moet regelen. Hoe vervelend is het dan als het product – ondanks de toezegging – niet op tijd wordt geleverd? Komt een webshop daar dan zomaar mee weg?

Lees meer...

Hoe bescherm ik mijn bedrijf?

De beperkte effectiviteit van relatie- en concurrentiebedingen.

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 werd een belangrijke wijziging doorgevoerd ten aanzien van bedingen waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Want zo worden relatie- en concurrentiebedingen in de wet genoemd. Dit soort bedingen werd in principe verboden in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Daar was maar één uitzondering op, namelijk als in de arbeidsovereenkomst werd gemotiveerd dat dit beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Een aantal jaren verder en met een opgaande economie zien we dat de grondwettelijke vrijheid van werknemers in hun keuze voor een baan of werkgever bijna niet meer kan worden beperkt.

Lees meer...

Betaling van je advocaat in het zicht van faillissement. Is dat toegestaan?

Wanneer in het zicht van faillissement betalingen hebben plaatsgevonden, kan de curator deze met een beroep op de faillissementspauliana terugdraaien. Dit kan zowel voor betalingen die onverplicht hebben plaatsgevonden als voor betalingen die verplicht hebben plaatsgevonden. De artikelen 42 en 47 Faillissementswet bieden de curator hiertoe de mogelijkheid.

Lees meer...

Compensatie transitievergoeding

In mijn blog van november 2018 sprak ik nog over een wetsvoorstel, inmiddels is er sprake van een wettelijke regeling, namelijk de Regeling compensatie transitievergoeding. Deze regeling bepaalt dat een door de werkgever betaalde transitievergoeding door het UWV kan worden terugbetaald, indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees meer...

Turboliquidatie en bestuurdersaansprakelijkheid

Al eerder schreven wij over de risico’s van een turboliquidatie en de vraag of een bestuurder onrechtmatig kan handelen tegenover schuldeisers van de vennootschap als de vennootschap wordt ontbonden en niet wordt vereffend, terwijl er wel schuldeisers onbetaald zijn gebleven. Het antwoord op deze vraag leest u hier. In deze blog wordt nadere aandacht besteed aan de mogelijkheid tot heropening van de vereffening en de mogelijkheid om een ontbonden vennootschap als failliet te laten verklaren.

Lees meer...

Stichtingsbestuur persoonlijk aansprakelijk

Veelvuldig worden er festivals georganiseerd door daartoe opgerichte stichtingen. Soms met een professioneel bestuur of een professionele directeur maar soms ook geleid door niet-professionals.

De betrokken belangen zijn vaak aanzienlijk. Het idee bij de bestuurders bestaat vaak dat in het geval de stichting haar rekeningen niet kan betalen, schuldeisers de bestuurders niet in privé kunnen aanspraken, omdat zij immers met de stichting zaken hebben gedaan.

Lees meer...

Alimentatiebetalers opgelet: nieuw jaar, nieuwe indexering

Net als veel andere financiële verplichtingen, stijgt ook het alimentatiebedrag ieder jaar. Op 1 januari dient namelijk het alimentatiebedrag opnieuw geïndexeerd te worden. Het uitgangspunt is dat inkomens ieder jaar stijgen, maar daar staat tegenover dat kosten voor levensonderhoud duurder worden. Door indexering blijft de koopkracht van de alimentatieontvanger op peil. Het indexeringspercentage is gebaseerd op het loonindexcijfer van het vorige jaar. De minister van Justitie en Veiligheid maakt elk jaar bekend (meestal in november) met welk percentage het alimentatiebedrag moet worden verhoogd. Voor 2020 is de indexering vastgesteld op 2,5%. In deze blog leest u hoe indexering in zijn werk gaat.

Lees meer...

Wetsvoorstel herziening partneralimentatie: heeft dit gevolgen voor mij?

Al in 2015 werd het Wetsvoorstel herziening partneralimentatie door de initiatiefnemers ingediend. Inmiddels zit er beweging in de procedure. De Tweede Kamer heeft het voorstel (na wijzigingen) aangenomen op 11 december 2018. De huidige partneralimentatie-regeling vindt men niet meer van deze tijd. De nieuwe regeling moet daar verandering in brengen. Van het oorspronkelijke wetsvoorstel is overigens niet veel meer over. Het enige dat in stand is gebleven is de wijziging van de duur van partneralimentatie. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Als het wetsvoorstel ongewijzigd de Eerste Kamer passeert, zal de wet op 1 januari 2020 in werking treden. In deze blog blikken wij vast vooruit op wat er waarschijnlijk gaat veranderen en wat dit eventueel voor u kan betekenen.

Lees meer...

Verwijtbaar werkloos na neutrale vaststellingsovereenkomst?

Werknemer werkt op een school als de politie bij hem thuis een inval doet en kinderporno ontdekt. De werknemer wordt geschorst en enige weken later wordt het dienstverband opgezegd. Na enkele maanden overleg wordt de opzegging ingetrokken en een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin staat dat partijen verschillen van inzicht en dat de school vindt dat het verschil van inzicht niet te overbruggen is en dat daarom het dienstverband moet eindigen. Dat klinkt als een standaard vaststellingsovereenkomst, mede bedoeld om het UWV te bewegen tot afgifte van een werkloosheidsuitkering.

Lees meer...

Ik wil scheiden, wat nu?!

Download het artikel hier.

Bij het scheidingsproces komen een hoop emoties om de hoek, teleurstelling, woede, frustratie, verdriet, maar wellicht ook opluchting. Los van het feit dat u met al deze emoties van doen heeft, moeten er ook nog eens juridische stappen ondernomen worden. Dit artikel helpt u op weg in de te nemen stappen.

Lees meer...

Gerechtshof wijst een recordbedrag van € 250.000,00 aan smartengeld toe

Op 8 maart 2018 is door het Gerechtshof Den Haag in een strafzaak aan een slachtoffer een record bedrag aan smartengeld toegewezen van € 250.000,00. Met deze uitspraak van het Hof wordt het plafond, van in Nederland door de rechter toegewezen smartengeldbedragen, verhoogd van € 200.000,00 naar € 250.000,00. Dat is een flinke stap in de goede richting.

Lees meer...

Transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen?

In juli 2018 schreef ik dat de Tweede Kamer had ingestemd met het wetsvoorstel waarbij ook aan diegenen die twee jaar arbeidsongeschikt waren geweest en vervolgens werden ontslagen, een transitievergoeding toekwam. Inmiddels weten we dat ook de Eerste Kamer met dat voorstel heeft ingestemd. De wet treedt in 2020 in werking en is dan van toepassing op alle sinds juli 2015 verleende transitievergoedingen.

Lees meer...

Het testament gewijzigd, maar niet de begunstiging van de levensverzekering!

Met een testament kun jij bepalen aan wie jij jouw vermogen nalaat. Maar soms zijn er omstandigheden die ervoor zorgen dat jij het testament wilt wijzigen. Bijvoorbeeld na een scheiding. Je wilt niet langer dat je (ex-)partner jouw erfenis ontvangt. In de volgende situatie had de man na scheiding wel zijn testament aangepast, maar hij was zijn verzekeraar vergeten in te lichten, wie had nu recht op de uitkering van de levensverzekering?

Lees meer...

BKR: negatieve registratie, einde verhaal?

Download het artikel hier.

Iedereen die een reguliere lening - niet zijnde een hypotheek - afsluit wordt geregistreerd bij BKR. Indien om één of andere reden een lening niet volgens de afspraken wordt terugbetaald en een betaalachterstand ontstaat, kan een registratie worden geregistreerd als ‘negatief’. Staat u eenmaal negatief geregistreerd, dan komt u hier niet zomaar vanaf en is het vaak moeilijk om vervolgens een nieuwe lening te krijgen.

Wat is BKR? Wat wordt geregistreerd? Wat zijn de consequenties? En bovendien: hoe kom ik van een negatieve registratie af?

Lees meer...

Prinsjesdag: Belastingplannen voor 2019 en verder

Op 18 september 2018 werd door het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd, met de fiscale plannen voor 2019 en verder. Omdat het slechts plannen betreffen, staan deze nog niet vast en kunnen er nog wijzigingen voordoen. Hieronder enige van de vele fiscale plannen uit het Belastingplan 2019 en aanvullende wetsvoorstellen, die effect kunnen hebben op de uitkomst van een alimentatieberekening.

Lees meer...

Sinterklaasgedicht voor een collega? Oppassen geblazen!

De schappen van de supermarkten zijn alweer gevuld met pepernoten, speculaaspoppen en marsepein. Hoewel het nog ver weg is, begint men zo langzaamaan weer informatie in te winnen voor de sinterklaasgedichten. Het sinterklaasgedicht van een politieman van Eenheid Limburg werd niet zo gewaardeerd en leverde hem een disciplinaire straf op. Was het gedicht dan echt zó buitensporig?

Lees meer...

Heeft uw partner meegetekend?

Om sommige zaken te regelen heb je toestemming nodig van je echtgenoot/echtgenote. Daarbij maakt het niet uit of je in gemeenschap van goederen gehuwd bent of niet. Als achteraf blijkt dat die toestemming niet is verleend, dan kan degene wiens toestemming niet is gegeven de vernietiging van die rechtshandeling inroepen.

Lees meer...

Weer geen plaats in de trein? U betaalt toch voor uw plek?

Het is weer maandagochtend, het begin van een nieuwe week. Om 08:00 uur stapt u op uw fiets, op weg naar de trein. Eenmaal aangekomen op het station is het nog een paar minuten wachten. In de verte ziet u de trein aankomen en u loopt al een beetje naar voren. Om u heen ziet u uw medereizigers wat onrustig worden. De trein staat stil op het perron en het dringen begint. Helaas bent u net niet op tijd in de trein en is er voor u vanochtend opnieuw geen zitplaats. Wat een begin van uw week. Is hier dan niets tegen te doen?!

Lees meer...

€ 92.000,00 verkeerd overgeboekt: pech gehad?

In februari 2014 wil een klant van de ABN AMRO in twee tranches een bedrag van in totaal ruim € 92.000,00 overboeken van zijn betaalrekening naar zijn spaarrekening. De klant voert echter een verkeerd IBAN-nummer in waardoor het bedrag onbedoeld bij een willekeurige derde terecht komt. De man komt hier op 1 maart 2014 achter en gaat hier direct achteraan. De ontvanger heeft de gelden meerdere malen doorgestort en een deel hiervan verbruikt. ABN AMRO stelt alles gedaan te hebben wat van haar kan worden verwacht, de bank vergoedt het bedrag niet aan de man. Krijgt de man zijn geld terug?

Lees meer...

De voormalige bestuurder en niet afgedragen pensioenpremies

Een bedrijfstakpensioenfonds stelt de voormalige bestuurder van vennootschap aansprakelijk voor de niet afgedragen pensioenpremies. In 2009 had de bestuurder betalingsonmacht gemeld aan het pensioenfonds. In 2010 heeft de vennootschap nog betalingen gedaan aan het pensioenfonds, maar in 2011 is zij gefailleerd. Op dat moment was de betreffende bestuurder niet meer in functie en had ook een aandelenoverdracht plaatsgevonden.

Lees meer...

Werkt het muizengaatje?

Bij de invoering van de Wet werk en zekerheid werd de oude ontbindingsvergoeding (die heel hoog kon oplopen) afgeschaft en vervangen door de standaard te betalen transitievergoeding. Slechts voor zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de rechter naast de transitievergoeding een billijke vergoeding oplegt, namelijk als de oorzaak van beëindiging van een arbeidsovereenkomst te wijten is aan ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. Dit wordt het muizengaatje genoemd.

Lees meer...

Kortingscode delen, mag dat?

Tijdens een cafébezoek ontvangt een man van een vriend een kortingscode. De vriend schrijft deze kortingscode op een briefje en met deze code zou de man een fiets kunnen kopen met € 250,00 korting. De man bestelt een dag later online de fiets en maakt gebruik van de code. Één dag na zijn bestelling ontvangt de man een bericht van fietsenwinkel.nl waarin staat dat de kortingscode niet geldig is omdat deze niet op naam van de man staat. Heeft de man wel of geen recht op korting?

Lees meer...

Lid raad van toezicht is geen vrijblijvend erebaantje

Bijna alle grote stichtingen/instellingen zoals woningcorporaties, zorginstellingen en kinderopvang hebben een raad van toezicht. De raad van toezicht controleert, zij het op afstand, de directeur. Zeker bij de wat kleine instellingen zijn functies in de raad van toezicht slechts erefuncties. Vaak staat er geen vergoeding of slechts een zeer beperkte onkostenvergoeding tegenover. Het komt er vaak op neer dat een goed bekendstaande ondernemer of een vrije beroepsbeoefenaar vanuit zijn eigen netwerk wordt gevraagd zitting te nemen in een dergelijk orgaan.

Lees meer...

Bodemverhuurconstructie, het gerechtshof staat toe dat de bank na datum faillissement verschuldigde huur mag verrekenen met haar vordering.

Een kwekerij verkeert in betalingsproblemen. De bank zegt de financiering op. Ter verzekering van haar rechten als pandhouder en vooral teneinde te voorkomen dat de fiscus gebruik maakt van haar bodem(voor)recht past de bank een bodemverhuurconstructie toe. Met andere woorden, de bank gaat huren van de kwekerij.

Lees meer...

Betalingsregeling na faillietverklaring?

In de incassopraktijk komt het geregeld voor dat het faillissement van de schuldenaar wordt aangevraagd om een vordering te incasseren. Omdat niemand failliet verklaard wil worden, volgt vaak betaling waarna de faillissementsaanvraag kan worden ingetrokken. Hiermee is de faillissementsaanvraag een goed drukmiddel om alsnog betaling te verkrijgen.

Lees meer...

En als uw advocaat nou teveel afspreekt?

In ons recht kennen we niet alleen de vertegenwoordiger, maar ook de onbevoegde vertegenwoordiger. Hoewel logisch lijkt dat een onbevoegde vertegenwoordiger geen overeenkomst kan sluiten, is dat niet altijd het geval. Wanneer kan dit wel?

Lees meer...

BKR: negatieve registratie, einde verhaal?

Iedereen die een reguliere lening - niet zijnde een hypotheek - afsluit wordt geregistreerd bij BKR. Indien om één of andere reden een lening niet volgens de afspraken wordt terugbetaald en een betaalachterstand ontstaat, kan een registratie worden geregistreerd als ‘negatief’. Staat u eenmaal negatief geregistreerd, dan komt u hier niet zomaar vanaf en is het vaak moeilijk om vervolgens een nieuwe lening te krijgen. Wat is BKR? Wat wordt geregistreerd? Wat zijn de consequenties? En bovendien: Hoe kom ik van een negatieve registratie af?

Lees meer...

Bent u van plan een schenking te doen? Let er dan nu nog op dat u dit doet onder uitsluitingsclausule!

In 2013 heeft Piet (naam is fictief) van zijn moeder een schenking ontvangen, die op zijn bankrekening is gestort. Piet was op dat moment in gemeenschap van goederen getrouwd. Helaas heeft dit huwelijk geen stand gehouden en is hij in 2015 van zijn vrouw gescheiden.

Er is een discussie ontstaan of de girale schenking door de moeder van Piet onder een uitsluitingsclausule is gedaan of in de gemeenschappelijke boedel valt.

Lees meer...

Schending privacy door beveiligingscamera?

Een invalide bewoner plaats beveiligingscamera’s rondom zijn huis. Eén van deze camera’s is gericht op de toegangsweg naar de woning. Deze zelfde toegangsweg wordt ook door de buren van deze bewoner gebruikt. De buren stellen zich op het standpunt dat de beveiligingscamera inbreuk maakt op hun privacy. Zij spannen een Rechtszaak aan en vorderen zowel bij de Rechtbank als bij het Hof dat de bewoner de camera verwijderd en verwijderd houdt. Dit oordeelde het Hof.

Lees meer...

Dag van de Scheiding

Boers Advocaten in Veenendaal opent op vrijdag 8 september 2017 haar deuren tijdens de ‘Dag van de Scheiding’. Op deze dag kunnen bezoekers vrijblijvend kennismaken met de advocaten en mediators van dit kantoor en meer informatie krijgen over scheiden.

Lees meer...

Ontslag wegens opeten van een niet verkoopbaar zakje chips

Met enige regelmaat moet de Rechtbank een oordeel vellen over de vraag of het zonder betaling eten van producten van werkgever, welke producten niet langer verkocht kunnen worden, een reden is voor ontslag op staande voet. In de onderhavige situatie at een medewerker van de Action een zakje potatochips op dat wegens een scheur in de verpakking niet langer verkocht kon worden. De werkneemster wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

Lees meer...

Behoefte aan partneralimentatie: Uitspraak van 7 juli 2017

De Hoge Raad heeft op 7 juli 2017 beslist dat kindgebonden budget een overheidsbijdrage is van aanvullende aard, waarvan het karakter meebrengt dat die bijdrage buiten beschouwing moet worden gelaten bij het vaststellen van de behoefte van de alimentatiegerechtigde aan een uitkering tot levensonderhoud op de voet van art. 1:157 BW!

Lees meer...

Ontslag wegens niet meewerken aan reïntegratie?

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft op de website van de Rijksoverheid een factsheet gepresenteerd met betrekking tot de nieuwe regels voor ontslag in de Wet Werk en Zekerheid. Hoewel een groot deel van het ontslagrecht besproken wordt, wordt met name de vraag beantwoord of een werknemer kan worden ontslagen als hij/zij niet meewerkt aan de re-integratie.

Lees meer...

Partneralimentatie en kindgebonden budget: hof stelt nieuwe prejudiciële vraag

De Hoge Raad oordeelde op 9 oktober 2015 (JUR ECLI:NL:HR:2015:3011) dat bij de vaststelling van kinderalimentatie het kindgebonden budget en de daarvan deel uitmakende alleenstaande ouderkop niet in aanmerking moeten worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind, maar bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

Lees meer...

PLONS! En weg is de BMW

In de late avond van 26 april 2012 bracht de eigenaar van een BMW zijn collega in Rozenburg naar het veer over de Nieuwe Waterweg naar Maassluis. Omdat de veerpont net weg was, zette de eigenaar zijn auto stil op de veerstoep, die licht helde in de richting van het water.

Lees meer...

Valt u onder een algemeen verbindend verklaring?

CAO’s worden voor een bepaalde periode afgesloten; meestal een jaar. Er moet dan tijdig onderhandeld worden tussen werkgevers- en werknemersverenigingen over de voorwaarden van verlenging van de CAO. Dat lukt meestal wel, maar wat vaak niet lukt, is om voor het einde van de oude CAO al een definitief akkoord te hebben voor een nieuwe CAO. Er ontstaat dan een CAO-loze periode.

Lees meer...

Titel MRICS

Louis de Boef heeft met succes het Assessment of Professional Competence van het Royal Institution of Chartered Surveyors behaald.

Lees meer...

De bevoegdheden van de pandhouder

Om er zeker van te zijn dat zijn vordering wordt voldaan, kan de schuldeiser een pandrecht vestigen op de roerende zaken en vorderingsrechten van de schuldenaar. Wanneer het een pandrecht op de vorderingen van de schuldenaar op derden betreft, gaat het vaak om een stil pandrecht. De verpanding vindt plaats tussen de schuldeiser (pandhouder) en de schuldenaar (pandgever). De debiteur van de pandgever is hiervan niet op de hoogte.

Lees meer...

Bent u wel goedwillend?

Op 29 september 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën nogmaals verzekerd dat goedwillende zzp’ers en hun opdrachtgevers geen boetes of naheffingen zullen krijgen als zij nog niet werken in overeenstemming met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Lees meer...

Huurverhoging

U verhuurt een winkelruimte. U vindt de huur te laag. Wat zijn, naast de indexering, de mogelijkheden om de huur te doen verhogen?

Lees meer...

Aanpassing beleid 'shockschade'

Per 15 februari 2016 past het Schadefonds Geweldsmisdrijven het beleid voor ‘shockschade’ aan. De aanpassing betreft een verruiming van de tegemoetkoming en een andere omschrijving van de term ‘shockschade’.

Lees meer...

Pandrecht verhuurder en fiscus

Een verhuurder kan worden geconfronteerd met een insolvente huurder. Wanneer de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, kan de curator op grond van artikel 39 Fw de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. De huur vanaf datum faillissement is een concurrente boedelschuld. Evenwel vindt in veel faillissementen ook hierop geen betaling plaats.

Lees meer...

Wet Doorstroming Huurmarkt

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. De wet brengt via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek een aantal belangrijke veranderingen met zich op het gebied van het huurrecht woonruimte. Hierna worden deze kort behandeld.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.