Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog Huurrecht

Opzegging huurovereenkomst door curator geldt niet voor medehuurder!

Door de verhuurder wordt een winkelruimte met bovenverdieping en kelder verhuurd aan een tweetal partijen. In de huurovereenkomst is vermeld dat beide partijen huurder zijn dat zij beiden hoofdelijk, ieder voor het geheel, aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

Lees meer...

Lid raad van toezicht is geen vrijblijvend erebaantje

Bijna alle grote stichtingen/instellingen zoals woningcorporaties, zorginstellingen en kinderopvang hebben een raad van toezicht. De raad van toezicht controleert, zij het op afstand, de directeur. Zeker bij de wat kleine instellingen zijn functies in de raad van toezicht slechts erefuncties. Vaak staat er geen vergoeding of slechts een zeer beperkte onkostenvergoeding tegenover. Het komt er vaak op neer dat een goed bekendstaande ondernemer of een vrije beroepsbeoefenaar van uit zijn eigen netwerk wordt gevraagd zitting te nemen in een dergelijk orgaan.

Lees meer...

Huurverhoging

U verhuurt een winkelruimte. U vindt de huur te laag. Wat zijn, naast de indexering, de mogelijkheden om de huur te doen verhogen?

Lees meer...

Huurverlaging

U huurt een winkelruimte. U vindt de huur te hoog. Wat zijn de mogelijkheden om de huur te doen verlagen?

Lees meer...

Pandrecht verhuurder en fiscus

Een verhuurder kan worden geconfronteerd met een insolvente huurder. Wanneer de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, kan de curator op grond van artikel 39 Fw de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. De huur vanaf datum faillissement is een concurrente boedelschuld. Evenwel vindt in veel faillissementen ook hierop geen betaling plaats.

Lees meer...

Wet Doorstroming Huurmarkt

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. De wet brengt via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek een aantal belangrijke veranderingen met zich op het gebied van het huurrecht woonruimte. Hierna worden deze kort behandeld.

Lees meer...

Ontruiming van het gehuurde ondanks betaling huurachterstand

Wanneer de huurder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst kan de verhuurder bij de kantonrechter in kort geding ontruiming van het gehuurde vorderen. Een dergelijke vordering is in kort geding slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat in een eventuele bodemprocedure de gevorderde ontruiming door ontbinding van de huurovereenkomst zal worden toegewezen en de verhuurder een spoedeisend belang heeft.

Lees meer...

Is het verboden krakers te ontruimen?

Enige krakers hebben een pand gekraakt. De eigenaar doet daarop aangifte ex artikel 138a Sr. Daarna vraagt hij de politie om tot ontruiming van het pand over te gaan. 

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.