Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog Huurrecht

Woonruimte in strijd met bestemming gebruikt als bordeel

Het gebeurt nogal eens dat een huurder het gehuurde anders gebruikt dan overeengekomen. In een recente procedure (kort geding) veroordeelde de kantonrechter in Utrecht een huurder hierom tot ontruiming van het gehuurde en betaling van een contractuele boete, wegens overtreding van de huurovereenkomst.

Lees meer...

Corona en huur. De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 gesproken, maar niet definitief.

Op 24 december 2021 kwam de lang verwachte uitspraak van de Hoge Raad in verband met, kort gezegd, het antwoord op de vraag of de huurder van bedrijfsruimte recht heeft op huurkorting als gevolg van omzetdaling wegens overheidsmaatregelen. Samengevat, beslist de Hoge Raad als volgt. De door de overheid opgelegde sluiting is geen gebrek in de zin van artikel 7:204 BW. Volgens de Hoge Raad kan er wel sprake zijn van onvoorziene omstandigheden die huurprijsvermindering kunnen rechtvaardigen, omdat de waardeverhouding tussen de wederzijdse prestaties ernstig is verstoord.

Lees meer...

Huurkorting en TVL

Over de gevolgen van de coronacrisis en de gevolgen voor de omvang van de huurbetalingsverplichting is reeds veel gedebatteerd en geprocedeerd. Het laatste is er nog niet over gezegd. Er zijn reeds preliminaire vragen gesteld aan de Hoge Raad omtrent dit onderwerp. Het zal echter nog wel maanden duren voordat er een antwoord komt. Ook is het de vraag is of daarmee alle mogelijke varianten van dit geschil daardoor worden opgelost. 

Lees meer...

Bent u als verhuurder getroffen door de coronamaatregelen?

Als gevolg van de lockdown is het voor huurders van bedrijfsruimten in bepaalde gevallen niet mogelijk om de reguliere omzet te behalen. Doordat de omzet van de huurder alsmaar daalt, is het voor sommige van hen zelfs niet meer haalbaar om de (volledige) maandelijkse huurprijs aan de verhuurder te voldoen. Dit terwijl voor u als verhuurder de financiële verplichtingen blijven doorlopen.

Lees meer...

Heb ik recht op huurkorting omdat mijn zaak is gesloten in verband met de coronacrisis?

Is uw zaak gesloten als gevolg van overheidsmaatregelen? Dan is dat in beginsel uw ondernemersrisico. Als goed ondernemer gaat u natuurlijk na of u de schade kunt beperken. Dit kan bijvoorbeeld door te snijden in uw lasten, zoals de huur. Wanneer heeft u, omdat u het pand (tijdelijk) niet kunt gebruiken, recht op kwijtschelding van de huur, huurkorting of zelfs schadevergoeding?

Lees meer...

Hotel verhuren aan ziekenhuis?

Exploitanten van hotels sluiten de deuren, omdat de gasten wegblijven vanwege de coronacrisis. Aan de andere kant kampen veel ziekenhuizen met ruimtetekort. Niet alleen de IC’s, maar ook andere afdelingen waar lichtere zorg wordt geboden, hebben gebrek aan ruimte. Menig hotelier onderzoekt of hij zijn pand – tijdelijk – ter beschikking kan stellen aan het ziekenhuis. Wellicht niet alleen om zijn naasten behulpzaam te zijn, maar mogelijk ook uit welbegrepen eigenbelang. Daar is overigens niets mis mee.

Lees meer...

Opzegging huurovereenkomst door curator geldt niet voor medehuurder!

Door de verhuurder wordt een winkelruimte met bovenverdieping en kelder verhuurd aan een tweetal partijen. In de huurovereenkomst is vermeld dat beide partijen huurder zijn dat zij beiden hoofdelijk, ieder voor het geheel, aansprakelijk zijn voor alle verplichtingen die uit de huurovereenkomst voortvloeien.

Lees meer...

Huurverhoging

U verhuurt een winkelruimte. U vindt de huur te laag. Wat zijn, naast de indexering, de mogelijkheden om de huur te doen verhogen?

Lees meer...

Huurverlaging

U huurt een winkelruimte. U vindt de huur te hoog. Wat zijn de mogelijkheden om de huur te doen verlagen?

Lees meer...

Pandrecht verhuurder en fiscus

Een verhuurder kan worden geconfronteerd met een insolvente huurder. Wanneer de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, kan de curator op grond van artikel 39 Fw de huurovereenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal 3 maanden. De huur vanaf datum faillissement is een concurrente boedelschuld. Evenwel vindt in veel faillissementen ook hierop geen betaling plaats.

Lees meer...

Wet Doorstroming Huurmarkt

Per 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt in werking getreden. De wet brengt via een wijziging van het Burgerlijk Wetboek een aantal belangrijke veranderingen met zich op het gebied van het huurrecht woonruimte. Hierna worden deze kort behandeld.

Lees meer...

Ontruiming van het gehuurde ondanks betaling huurachterstand

Wanneer de huurder toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de huurovereenkomst kan de verhuurder bij de kantonrechter in kort geding ontruiming van het gehuurde vorderen. Een dergelijke vordering is in kort geding slechts toewijsbaar indien voldoende aannemelijk is dat in een eventuele bodemprocedure de gevorderde ontruiming door ontbinding van de huurovereenkomst zal worden toegewezen en de verhuurder een spoedeisend belang heeft.

Lees meer...

Is het verboden krakers te ontruimen?

Enige krakers hebben een pand gekraakt. De eigenaar doet daarop aangifte ex artikel 138a Sr. Daarna vraagt hij de politie om tot ontruiming van het pand over te gaan. 

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.