Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog Faillissementsrecht

Raakt een regeling tussen de curator en de bestuurder ook de Belastingdienst?

Bestuurdersaansprakelijkheid

In geval van faillissement wordt door de curator standaard een rechtmatigheidsonderzoek uitgevoerd. Daarbij onderzoekt de curator onder andere of de bestuurder zijn taken behoorlijk heeft vervuld. Wanneer dit laatste niet het geval is, zal de curator de bestuurder aansprakelijk stellen. Ook de Belastingdienst kan hiertoe overgaan wanneer bijvoorbeeld door de bestuurder niet tijdig een betalingsonmacht is gemeld.

Lees meer...

Eén jaar WHOA: wat weten we nog meer?

Op 1 januari 2021 trad de Wet homologatie onderhands akkoord, oftewel de WHOA in werking. Inmiddels bestaat deze wet een jaar: tijd om de balans op te maken!

Lees meer...

WHOA nu ook in Europese Insolventieverordening

Sinds enige jaren bestaat de Europese Insolventieverordening. Kort gezegd regelt die verordening dat de gevolgen van insolventies die in het ene EU-land zijn uitgesproken ook in een ander land worden erkend en kunnen worden uitgevoerd. Al eerder schreven wij over de inwerkingtreding van de WHOA. De WHOA was nog niet opgenomen in de Europese Insolventieverordening, waardoor het risico bestond dat partijen bij grensoverschrijdende rechtsrelaties zich aan de werking van de WHOA zouden kunnen onttrekken. Dit gat is nu wat betreft de EU deels gedicht omdat per 9 januari 2022 de WHOA is toegevoegd aan bijlage A bij de Europese Insolventieverordening.

Lees meer...

Eerste kwartaal WHOA, wat is de stand van zaken?

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”) in werking getreden. Door deze wet is het mogelijk voor ondernemers die in een situatie verkeren waarin een faillissement voorzienbaar is, in plaats van een faillissement, een akkoord aan te bieden aan haar schuldeisers. Dit kan zowel met het doel om de onderneming voort te zetten, als met het doel om de onderneming gecontroleerd af te wikkelen (liquideren). Inmiddels zijn de eerste WHOA-trajecten doorlopen, de rechtspraak heeft in totaal 20 relevante uitspraken gepubliceerd in het eerste kwartaal van 2021. Tijd om te inventariseren waar we staan.

Lees meer...

Weer een stapje dichterbij: de Eerste Kamer stemt in met de WHOA

Een welkome uitkomst voor de faillissementspraktijk.

Al eerder schreven wij over de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (“WHOA”). De WHOA betrof toen nog een wetsvoorstel. Deze week is het voorstel ook de Eerste Kamer gepasseerd, waarmee het voorstel binnenkort ook echt wet zal worden. Het is nog onduidelijk wanneer de WHOA precies in werking zal treden. De nieuwe wet biedt mogelijkheden aan ondernemingen om buiten een insolventieprocedure de schuldenlast te herstructureren. In deze blog leest u wat de WHOA inhoudt en wat onze specialisten daarin voor u kunnen betekenen. 

Lees meer...

Versnelde invoering Wet homologatie onderhands akkoord door het coronavirus?

In 2019 is het voorstel Wet homologatie onderhands akkoord ("WHOA") ingediend. Het voorstel ziet op een wijziging van de Faillissementswet en is bedoeld om een surseance van betaling of faillissement te voorkomen van ondernemingen die gebukt gaan onder een te zware schuldenlast of te hoge structurele kosten.

Het voorstel maakt het voor deze ondernemingen mogelijk om de rechtbank een akkoord over de herstructurering en sanering van de schulden goed te laten keuren. Door de goedkeuring zijn alle schuldeisers aan dit akkoord gebonden, ook de schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd. Voor het aanbieden van een (dwang)akkoord buiten faillissement bestaat op dit moment nog geen wettelijke basis.

Lees meer...

Liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis?

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven. Veel ondernemingen sluiten zelf hun deuren of omdat dit door de overheid wordt opgelegd. Hoewel de supermarkten op dit moment hun omzet zien stijgen, vrezen veel ondernemingen voor hun voortbestaan. Een faillissement lijkt onafwendbaar. Wat kunt u als ondernemer doen om dit te voorkomen?

Lees meer...

Faillissementsaanvraag door een overleden schuldeiser

De heer Jansen heeft een vordering op de heer Pietersen. Het door Jansen ingeschakelde advocatenkantoor start een incassoprocedure. Pietersen betaalt echter niet. Op een gegeven ogenblik overlijdt Jansen. De erfgenamen van Jansen verzoeken het advocatenkantoor vervolgens het faillissement van Pietersen aan te vragen. De betrokken advocaat doet dat echter niet namens de erven van Jansen, maar namens de overleden Jansen zelve. Een foutje dus. Ondanks verweer van Pietersen, spreekt de rechtbank toch het faillissement van Pietersen uit.

Lees meer...

Faillissementsaanvraag goed pressiemiddel bij alimentatieachterstand?

In de incassopraktijk wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de faillissementsaanvraag om een vordering te incasseren. Niemand wil graag failliet worden verklaard en de schuldenaar zal vaak alsnog tot betaling overgaan om de uitspraak van zijn faillissement te voorkomen. Dat deze wijze van incasseren ook openstaat voor voormalig echtgenoten blijkt uit een uitspraak van de Rechtbank Den Haag van nog niet zo lang geleden. Evenwel liep dit voor de alimentatiegerechtigde niet helemaal goed af.

Lees meer...

Bewapen u tegen het faillissement van de schuldenaar!

Ondanks de hoogconjunctuur waarin de economie zich op het moment bevindt, worden nog wekelijks faillissementen uitgesproken. Erg vervelend, wanneer dat faillissement ziet op de schuldenaar waarvan u nog een behoorlijke som geld te vorderen heeft. Indien u een ‘gewone’ crediteur bent, zult u in de meeste gevallen naar uw centen kunnen fluiten. Wat kunt u doen om dit te voorkomen? Lees de tips in onderstaande blog.

Lees meer...

Betaling van je advocaat in het zicht van faillissement. Is dat toegestaan?

Wanneer in het zicht van faillissement betalingen hebben plaatsgevonden, kan de curator deze met een beroep op de faillissementspauliana terugdraaien. Dit kan zowel voor betalingen die onverplicht hebben plaatsgevonden als voor betalingen die verplicht hebben plaatsgevonden. De artikelen 42 en 47 Faillissementswet bieden de curator hiertoe de mogelijkheid.

Lees meer...

Bodemverhuurconstructie, het gerechtshof staat toe dat de bank na datum faillissement verschuldigde huur mag verrekenen met haar vordering.

Een kwekerij verkeert in betalingsproblemen. De bank zegt de financiering op. Ter verzekering van haar rechten als pandhouder en vooral teneinde te voorkomen dat de fiscus gebruik maakt van haar bodem(voor)recht past de bank een bodemverhuurconstructie toe. Met andere woorden, de bank gaat huren van de kwekerij.

Lees meer...

Concerngarantie niet altijd faillissementsproof

De moedermaatschappij van huurder heeft een concerngarantie afgegeven inhoudende dat zij hoofdelijk medeschuldenaar is voor alle verplichtingen van huurder voortvloeiende uit een huurovereenkomst.

Lees meer...

De bevoegdheden van de pandhouder

Om er zeker van te zijn dat zijn vordering wordt voldaan, kan de schuldeiser een pandrecht vestigen op de roerende zaken en vorderingsrechten van de schuldenaar. Wanneer het een pandrecht op de vorderingen van de schuldenaar op derden betreft, gaat het vaak om een stil pandrecht. De verpanding vindt plaats tussen de schuldeiser (pandhouder) en de schuldenaar (pandgever). De debiteur van de pandgever is hiervan niet op de hoogte.

Lees meer...

Uitgebreid verweer voeren tegen een faillissementsverzoek heeft nut

De Hoge Raad heeft op 8 juli 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1513) bevestigd de juistheid van een uitspraak van het gerechtshof inhoudende dat het bestaan van (meerdere) schulden, wel een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde is om het faillissement uit te spreken.

Lees meer...

Verpanding van onderhandenwerk

Een pandrecht is alleen dan geldig als de vorderingen al voor datum faillissement zijn ontstaan. Vorderingen die pas daarna ontstaan kunnen niet geldig worden verpand.

Lees meer...

Boekhouding ontbreekt, bestuur aansprakelijk

In een faillissement ontbreekt de boekhouding. Daardoor wordt op grond van artikel 2:248 lid 2 BW geoordeeld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Lees meer...

Vereffening ontbonden stichting 

De stichting failleert. Uiteindelijk kan na verificatievergadering 100% van de vorderingen worden uitgekeerd uit de gerealiseerde activa.

Lees meer...

Turboliquidatie 

Op grond van artikel 2:19 lid 4 BW lijkt het erop dat een B.V. met slechts schulden (dus geen baten) direct kan worden ontbonden. 

Lees meer...

Aangaan overeenkomst door bestuurder bij naderend faillissement

Wanneer een bestuurder namens de vennootschap een overeenkomst aangaat terwijl hij weet of behoort te weten dat de vennootschap de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen en de vennootschap ook geen verhaal biedt, is hij aansprakelijk voor de schade die de crediteur van de vennootschap hierdoor lijdt (Beklamel-norm).

Lees meer...

Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod op 5 april 2016 door 1e Kamer

Dit wetsvoorstel voegt aan de Faillissementswet de mogelijkheid toe om een civielrechtelijk bestuursverbod, van ten hoogste 5 jaren, op te leggen aan een bestuurder die faillissementsfraude pleegt of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag in aanloop naar een faillissement.

Lees meer...

Bestuur in privé aansprakelijk jegens investeerder

In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Amsterdam (24 februari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:627) uitgemaakt dat het bestuur in privé aansprakelijk is voor de schade die investeerders hebben geleden doordat de (inmiddels failliete) vennootschap bevorderde dat aan de investeerders malafide producten werden verkocht.

Lees meer...

Borgtocht en overbruggingskrediet

In het kader van een overbruggingskrediet ten behoeve van een vennootschap werd door de bank aan de aandeelhouders, persoonlijke borg gevraagd.

Lees meer...

Bestuur ondanks onbehoorlijke taakvervulling niet aansprakelijk

De vennootschap is failliet. Er vindt een doorstart plaats. De curator verzuimt te bedingen dat de doorstarter die mappen ook bewaart en aan hem ter beschikking stelt. Een belangrijk deel van de administratie -te weten enige projectmappen- is zoek.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.