Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog Faillissementsrecht

Bodemverhuurconstructie, het gerechtshof staat toe dat de bank na datum faillissement verschuldigde huur mag verrekenen met haar vordering.

Een kwekerij verkeert in betalingsproblemen. De bank zegt de financiering op. Ter verzekering van haar rechten als pandhouder en vooral teneinde te voorkomen dat de fiscus gebruik maakt van haar bodem(voor)recht past de bank een bodemverhuurconstructie toe. Met andere woorden, de bank gaat huren van de kwekerij.

Lees meer...

Concerngarantie niet altijd faillissementsproof

De moedermaatschappij van huurder heeft een concerngarantie afgegeven inhoudende dat zij hoofdelijk medeschuldenaar is voor alle verplichtingen van huurder voortvloeiende uit een huurovereenkomst.

Lees meer...

De bevoegdheden van de pandhouder

Om er zeker van te zijn dat zijn vordering wordt voldaan, kan de schuldeiser een pandrecht vestigen op de roerende zaken en vorderingsrechten van de schuldenaar. Wanneer het een pandrecht op de vorderingen van de schuldenaar op derden betreft, gaat het vaak om een stil pandrecht. De verpanding vindt plaats tussen de schuldeiser (pandhouder) en de schuldenaar (pandgever). De debiteur van de pandgever is hiervan niet op de hoogte.

Lees meer...

Uitgebreid verweer voeren tegen een faillissementsverzoek heeft nut

De Hoge Raad heeft op 8 juli 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1513) bevestigd de juistheid van een uitspraak van het gerechtshof inhoudende dat het bestaan van (meerdere) schulden, wel een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde is om het faillissement uit te spreken.

Lees meer...

Verpanding van onderhandenwerk

Een pandrecht is alleen dan geldig als de vorderingen al voor datum faillissement zijn ontstaan. Vorderingen die pas daarna ontstaan kunnen niet geldig worden verpand.

Lees meer...

Boekhouding ontbreekt, bestuur aansprakelijk

In een faillissement ontbreekt de boekhouding. Daardoor wordt op grond van artikel 2:248 lid 2 BW geoordeeld dat er sprake is van onbehoorlijk bestuur en dat wordt vermoed dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Lees meer...

Vereffening ontbonden stichting 

De stichting failleert. Uiteindelijk kan na verificatievergadering 100% van de vorderingen worden uitgekeerd uit de gerealiseerde activa.

Lees meer...

Turboliquidatie 

Op grond van artikel 2:19 lid 4 BW lijkt het erop dat een B.V. met slechts schulden (dus geen baten) direct kan worden ontbonden. 

Lees meer...

Aangaan overeenkomst door bestuurder bij naderend faillissement

Wanneer een bestuurder namens de vennootschap een overeenkomst aangaat terwijl hij weet of behoort te weten dat de vennootschap de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet kan nakomen en de vennootschap ook geen verhaal biedt, is hij aansprakelijk voor de schade die de crediteur van de vennootschap hierdoor lijdt (Beklamel-norm).

Lees meer...

Wet Civielrechtelijk Bestuursverbod op 5 april 2016 door 1e Kamer

Dit wetsvoorstel voegt aan de Faillissementswet de mogelijkheid toe om een civielrechtelijk bestuursverbod, van ten hoogste 5 jaren, op te leggen aan een bestuurder die faillissementsfraude pleegt of zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag in aanloop naar een faillissement.

Lees meer...

Bestuur in privé aansprakelijk jegens investeerder

In een recente uitspraak heeft de Rechtbank Amsterdam (24 februari 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:627) uitgemaakt dat het bestuur in privé aansprakelijk is voor de schade die investeerders hebben geleden doordat de (inmiddels failliete) vennootschap bevorderde dat aan de investeerders malafide producten werden verkocht.

Lees meer...

Borgtocht en overbruggingskrediet

In het kader van een overbruggingskrediet ten behoeve van een vennootschap werd door de bank aan de aandeelhouders, persoonlijke borg gevraagd.

Lees meer...

Bestuur ondanks onbehoorlijke taakvervulling niet aansprakelijk

De vennootschap is failliet. Er vindt een doorstart plaats. De curator verzuimt te bedingen dat de doorstarter die mappen ook bewaart en aan hem ter beschikking stelt. Een belangrijk deel van de administratie -te weten enige projectmappen- is zoek.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.