Blog en nieuwste meldingen van Boers Advocaten
hoek

Blog Arbeidsrecht

Slapend dienstverband en transitievergoeding, ook na pensionering?

Een werknemer met een slapend dienstverband, waarvan de arbeidsovereenkomst eindigt door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, kan, onder omstandigheden, aanspraak maken op een transitievergoeding. Dit blijkt uit een arrest, dat begin dit jaar is gewezen door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2023:708). Maar wat is nu precies een slapend dienstverband en wanneer is de werkgever gehouden om dan een transitievergoeding te betalen?

Lees meer...

Het concurrentiebeding en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

In haar artikel van juli 2022 "Het concurrentiebeding: een dode letter?" behandelt mijn collega Corina Evertse de huidige mogelijkheden van het concurrentiebeding en dan met name het opnemen hiervan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. In dit artikel zal ik ingaan op het concurrentiebeding en de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Is het mogelijk om in een dergelijke overeenkomst een concurrentiebeding op te nemen en, zo ja, aan welke vereisten dient dan te worden voldaan.

Lees meer...

Bent u werknemer of opdrachtnemer?

In 2020 kende ons land volgens het CBS zo ongeveer 1.6 miljoen zzp’ers naast 8 miljoen werknemers. De overheid kan echter niet aangegeven of deze aantallen kloppen. Wel stelt de overheid dat er meer duidelijkheid moet komen over de afbakening tussen deze twee groepen. Waaróm die duidelijkheid er moet komen, blijft een beetje vaag. Het is niet zo dat de overheid van één van de twee groepen af wil. Kennelijk gaat het meer om betere verhaalbaarheid van belastingen. Zzp’ers dragen immers minder bij aan de financiering van de sociale zekerheid. En voor de incasso van de belasting op arbeid van werknemers hoeft de belastingdienst niet alle 8 miljoen werkenden langs, maar kan grotendeels volstaan met de heffing van de loonbelasting bij 720.000 werkgevers.

Lees meer...

Als er “opdrachtovereenkomst” boven staat, is het dan ook een overeenkomst van opdracht?

Er is al vele jaren discussie over de vraag wanneer er sprake is van een arbeidsovereenkomst en wanneer van een overeenkomst van opdracht. Het belang van het verschil is duidelijk. Bij een arbeidsovereenkomst gelden regels voor de beëindiging er van, regels voor vergoedingen en is er een sociaalrechtelijk vangnet. Ook wil de Belastingdienst dat degene die de vergoeding betaalt, daarvan al een deel als belasting afdraagt. Dat alles ontbreekt bij overeenkomsten van opdracht.

Lees meer...

De arbeidsovereenkomst met uw werknemer is beëindigd, of toch niet?

Tegenwoordig eindigt het merendeel van alle arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden. De arbeidsovereenkomst wordt dan beëindigd met een beëindigingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Hoe praktisch dit ook is, er kunnen toch redenen zijn op grond waarvan een werknemer onder de beëindigingsovereenkomst uit wil komen. In hoeverre is dit mogelijk en op welke aspecten dient u als werkgever alert te zijn?

Lees meer...

Ouderschapsverlof (deels) betaald sinds 2 augustus 2022

Per 2 augustus 2022 zijn de regels omtrent het ouderschapsverlof verruimd. De verruiming van de regels is bedoeld om werkende ouders meer mogelijkheden te geven om zorg en werk te kunnen combineren en eventueel ziekteverzuim vanwege ouderschap, zoals oververmoeidheid en stress, tegen te gaan.

Lees meer...

Nieuwe arbeidsregels

Op 1 augustus 2022 is de Wet implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Deze wet is gebaseerd op een EU-richtlijn uit 2019.

Lees meer...

Mag KLM solliciterende piloten vragen naar vaccinatie?

Sinds de meivakantie is er veel onrust ontstaan over het falende beleid van Schiphol en de lange wachtrijen als gevolg van personeelstekorten bij beveiligers en de bagage-afhandeling. Ook KLM verkeert in zwaar weer als gevolg van de coronacrisis. Daar komt nu nog bij dat de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers ("VNV") onlangs een kort geding procedure is gestart tegen KLM. In deze procedure stond de vraag centraal of KLM kandidaat vliegers mag vragen naar hun vaccinaties. De VNV vroeg in kort geding om een verbod op het stellen van die vraag, op straffe van een dwangsom van € 100.000,- voor iedere overtreding van dit verbod. VNV is een vakvereniging, die de belangen van vliegers behartigt die in dienst zijn van KLM. Bij KLM zijn op dit moment ruim 3.000 piloten in dienst.

Lees meer...

Werken waar je wilt?

Als werkgever bepaalt u grotendeels de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers. Onder deze arbeidsvoorwaarden vallen onder meer de arbeidsduur, de werktijden en de werklocatie. Maar, hoe zit dat als een werknemer een verzoek doet tot aanpassing van deze voorwaarden? 

Lees meer...

Ontslag aanvechten? Jammer, te laat!

De Hoge Raad geeft duidelijkheid over de vervaltermijn voor het aanvechten van een ontslag. In 2019 werd door ons de uitspraak van het Hof over deze termijn besproken. Circa twee jaar later geeft de Hoge Raad duidelijke maatstaven over de vervaltermijn.

Lees meer...

Dronken van desinfectiegel?

Een chauffeur veroorzaakt een ongeval. De politie stelt ter plaatse vast dat de chauffeur een alcoholpromillage in zijn bloed heeft van 1,77 promille (dit staat gelijk aan 8 tot 14 glazen alcohol). Zijn werkgever verzoekt naar aanleiding van het ongeval om de arbeidsovereenkomst met de chauffeur te beëindigen. Het rijden onder invloed speelt hierbij een belangrijke rol. De chauffeur verklaart tegenover de rechter dat hij geen alcohol had genuttigd, maar dat het promillage alcohol in zijn bloed is ontstaan door overmatig gebruik van desinfectiegel. Houdt dit stand?

Lees meer...

Ziek door een conflict of een conflict door ziekte?

Als je elke dag met die nare collega of die onuitstaanbare leidinggevende moet optrekken, dan wordt je daar uiteindelijk ziek van. Als je je vaak ziek moet melden maar je collega’s of je werkgever vinden dat niet terecht, dan heb je een arbeidsconflict.

Lees meer...

Niet betalen op dezelfde dag, betekent op staande voet ontslag!

Veel detailhandelaren hebben te maken met een verhoogd risico op diefstal/verduistering door eigen personeel omdat de handelingen bij winkelverkoop fraudegevoelig zijn. Om die reden hanteren veel detailhandelaren een zogenoemd “zerotolerance beleid”. Dit beleid komt er in de meeste gevallen op neer dat alles moet worden afgerekend – conform de daarvoor gemaakte afspraken – en er buiten de afgerekende producten niets mag worden genuttigd in de winkel. Met niets, bedoelt men dan ook niets. Etenswaren die over de datum zijn worden afgevoerd, etenswaren waarvan de verpakking kapot is worden weggegooid en of het nou iets is van 1 cent of van 100 euro: alles wordt afgerekend! Klip en klaar, toch?

Lees meer...

Vergoeding voor de thuiswerkplek onder de werkkostenregeling (WKR)

Vanwege het coronavirus heeft de Nederlandse overheid iedereen opgeroepen om zoveel als mogelijk thuis te werken. Bedrijven hebben massaal gehoor gegeven aan deze oproep. Doordat werknemers echter niet voorbereid waren op het plotselinge thuiswerken, zien velen zich geconfronteerd met het ontbreken van een goede thuiswerkplek. Dit roept vragen op bij werknemers over vergoeding en compensatie voor het inrichten van een thuiswerkplek door de werkgever. De werkkostenregeling kan een uitkomst bieden voor werkgevers.

Lees meer...

Hoe zit het ook alweer met het schriftelijkheidsvereiste van een concurrentie- of relatiebeding?

Voor een werkgever kan het van groot belang zijn dat een werknemer niet zomaar bij een naaste concurrent van de werkgever kan gaan werken. De werkgever loopt dan immers het risico dat zijn kennis, bedrijfsgeheimen en klantenbestand door de (ex-)werknemer zullen worden ingezet bij de concurrent. Om dat te voorkomen kunnen een werkgever en werknemer een concurrentie- of relatiebeding overeenkomen.

Lees meer...

DEEL II WAB: de transitievergoeding

Vanaf 1 januari 2020 treedt de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ in werking (hierna: WAB). Deze wet verandert een aantal arbeidsrechtelijke regels, bijvoorbeeld met betrekking tot oproepkrachten, ontslag en transitievergoedingen. Aan de hand van een blogreeks nemen wij u mee langs alle veranderingen die deze wet teweeg brengt. In dit tweede deel komen de wijzigingen met betrekking tot de transitievergoeding aan bod.

Lees meer...

DEEL I WAB: nieuwe regels voor oproepcontracten

Vanaf 1 januari 2020 treedt de ‘Wet arbeidsmarkt in balans’ in werking (hierna: WAB). Deze wet verandert een aantal arbeidsrechtelijke regels, bijvoorbeeld met betrekking tot oproepkrachten, ontslag en transitievergoedingen. Aan de hand van een blogreeks nemen wij u mee langs alle veranderingen die deze wet teweeg brengt. In deze eerste blog komen de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot oproepkrachten aan bod.

Lees meer...

Hoe definitief is een vervaltermijn?

De wet maakt een onderscheid tussen verjaringstermijnen en vervaltermijnen. Een verjaringstermijn kan worden gestuit (door uitdrukkelijk mee te delen dat nog steeds aanspraak wordt gemaakt op nakoming, begint een nieuwe verjaringstermijn te lopen), een vervaltermijn niet. Daarbij moet de rechter een vervaltermijn altijd toepassen en een verjaringstermijn alleen als daar door één van de partijen een beroep op wordt gedaan. Een vervaltermijn wordt dan ook wel aangeduid als “een middel met sterke werking”, waar de verjaring slechts “zwakke werking” heeft.

Lees meer...

Disfunctionerende werknemer zelf een verbeterplan laten opstellen?!

De rechter kan op verzoek van de werkgever een arbeidsovereenkomst ontbinden, bijvoorbeeld op grond van gebleken ongeschiktheid van de werknemer tot het verrichten van de overeengekomen arbeid. De werkgever moet dan wel de werknemer in voldoende mate in de gelegenheid hebben gesteld om zijn functioneren te verbeteren en er moet komen vast te staan dat de ongeschiktheid niet het gevolg is van onvoldoende zorg van de werkgever voor scholing van de werknemer. Is aan deze vereisten voldaan als de werkgever de werknemer zelf een verbeterplan laat opstellen?

Lees meer...

Wet compensatie transitievergoeding: ontslag met transitievergoeding voor slapende werknemers?

In een eerdere blog schreef mr. J. Brouwer al over de Wet compensatie transitievergoeding. Deze regeling bepaalt dat een door de werkgever betaalde transitievergoeding door het UWV kan worden terugbetaald, indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid. De regeling zal in werking treden op 1 april 2020, maar is ook van toepassing op arbeidsovereenkomsten die voor de inwerkingtreding van de wet, maar na 1 juli 2015, zijn beëindigd.

Lees meer...

Hoe bescherm ik mijn bedrijf?

De beperkte effectiviteit van relatie- en concurrentiebedingen.

Bij de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in 2015 werd een belangrijke wijziging doorgevoerd ten aanzien van bedingen waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn. Want zo worden relatie- en concurrentiebedingen in de wet genoemd. Dit soort bedingen werd in principe verboden in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Daar was maar één uitzondering op, namelijk als in de arbeidsovereenkomst werd gemotiveerd dat dit beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Een aantal jaren verder en met een opgaande economie zien we dat de grondwettelijke vrijheid van werknemers in hun keuze voor een baan of werkgever bijna niet meer kan worden beperkt.

Lees meer...

Compensatie transitievergoeding

In mijn blog van november 2018 sprak ik nog over een wetsvoorstel, inmiddels is er sprake van een wettelijke regeling, namelijk de Regeling compensatie transitievergoeding. Deze regeling bepaalt dat een door de werkgever betaalde transitievergoeding door het UWV kan worden terugbetaald, indien de arbeidsovereenkomst is geëindigd vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Lees meer...

Arbeidsovereenkomst hersteld, transitievergoeding behouden!

Op 25 januari 2019 deed de Hoge Raad een belangrijke en opmerkelijke uitspraak. De Hoge Raad oordeelde dat ondanks het herstellen van de arbeidsovereenkomst, de eerder betaalde transitievergoeding niet door de werknemer terugbetaald hoefde te worden. Hoe zit dat?

Lees meer...

Stimulering van vaste contracten

Tegemoetkoming in ziektekosten.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Koolmees laten weten dat hij de vrees bij kleinere werkgevers voor de gevolgen van een zieke werknemer wil verminderen.

Lees meer...

Verwijtbaar werkloos na neutrale vaststellingsovereenkomst?

Werknemer werkt op een school als de politie bij hem thuis een inval doet en kinderporno ontdekt. De werknemer wordt geschorst en enige weken later wordt het dienstverband opgezegd. Na enkele maanden overleg wordt de opzegging ingetrokken en een vaststellingsovereenkomst gesloten waarin staat dat partijen verschillen van inzicht en dat de school vindt dat het verschil van inzicht niet te overbruggen is en dat daarom het dienstverband moet eindigen. Dat klinkt als een standaard vaststellingsovereenkomst, mede bedoeld om het UWV te bewegen tot afgifte van een werkloosheidsuitkering.

Lees meer...

Transitievergoeding bij ontslag kort voor pensioen?

In juli 2018 schreef ik dat de Tweede Kamer had ingestemd met het wetsvoorstel waarbij ook aan diegenen die twee jaar arbeidsongeschikt waren geweest en vervolgens werden ontslagen, een transitievergoeding toekwam. Inmiddels weten we dat ook de Eerste Kamer met dat voorstel heeft ingestemd. De wet treedt in 2020 in werking en is dan van toepassing op alle sinds juli 2015 verleende transitievergoedingen.

Lees meer...

Sinterklaasgedicht voor een collega? Oppassen geblazen!

De schappen van de supermarkten zijn alweer gevuld met pepernoten, speculaaspoppen en marsepein. Hoewel het nog ver weg is, begint men zo langzaamaan weer informatie in te winnen voor de sinterklaasgedichten. Het sinterklaasgedicht van een politieman van Eenheid Limburg werd niet zo gewaardeerd en leverde hem een disciplinaire straf op. Was het gedicht dan echt zó buitensporig?

Lees meer...

Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

In de Wet Werk en Zekerheid (in werking getreden op 1 juli 2015) werd de transitievergoeding geïntroduceerd. Iedereen die langer dan 2 jaren in dienst was geweest, kon aanspraak maken op een transitievergoeding bij beëindiging van het dienstverband.

Lees meer...

Aansprakelijkheid voor vrijwilligers

Als (sport-)vereniging of als stichting bent u blij met iedereen die vrijwilligerswerk wil verrichten. Bij de opening van de Olympische Spelen werd zelfs gezegd dat het evenement niet gelukt zou zijn zonder vrijwilligers!

Lees meer...

Ontslag van uw huishoudelijke hulp?

Op 5 februari 2018 heeft de rechtbank geoordeeld over een ontslag op staande voet van een huishoudelijke hulp. In deze zaak speelde het volgende.

Lees meer...

Werkt het muizengaatje?

Bij de invoering van de Wet werk en zekerheid werd de oude ontbindingsvergoeding (die heel hoog kon oplopen) afgeschaft en vervangen door de standaard te betalen transitievergoeding. Slechts voor zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat de rechter naast de transitievergoeding een billijke vergoeding oplegt, namelijk als de oorzaak van beëindiging van een arbeidsovereenkomst te wijten is aan ernstig verwijtbaar gedrag van de werkgever. Dit wordt het muizengaatje genoemd.

Lees meer...

Schending privacy door beveiligingscamera?

Een invalide bewoner plaats beveiligingscamera’s rondom zijn huis. Eén van deze camera’s is gericht op de toegangsweg naar de woning. Deze zelfde toegangsweg wordt ook door de buren van deze bewoner gebruikt. De buren stellen zich op het standpunt dat de beveiligingscamera inbreuk maakt op hun privacy. Zij spannen een Rechtszaak aan en vorderen zowel bij de Rechtbank als bij het Hof dat de bewoner de camera verwijderd en verwijderd houdt. Dit oordeelde het Hof.

Lees meer...

Ontslag wegens opeten van een niet verkoopbaar zakje chips

Met enige regelmaat moet de Rechtbank een oordeel vellen over de vraag of het zonder betaling eten van producten van werkgever, welke producten niet langer verkocht kunnen worden, een reden is voor ontslag op staande voet. In de onderhavige situatie at een medewerker van de Action een zakje potatochips op dat wegens een scheur in de verpakking niet langer verkocht kon worden. De werkneemster wordt op staande voet ontslagen. Terecht?

Lees meer...

Ontslag wegens niet meewerken aan reïntegratie?

Het Ministerie van Sociale Zaken heeft op de website van de Rijksoverheid een factsheet gepresenteerd met betrekking tot de nieuwe regels voor ontslag in de Wet Werk en Zekerheid. Hoewel een groot deel van het ontslagrecht besproken wordt, wordt met name de vraag beantwoord of een werknemer kan worden ontslagen als hij/zij niet meewerkt aan de re-integratie.

Lees meer...

Vakantiedagen opnemen? Ik ben toch ziek?!

Ook een zieke werknemer bouwt vakantiedagen op, maar verbruikt deze niet. Maar de wettelijke vakantiedagen kennen wel een vervaltermijn. Geldt deze vervaltermijn nu ook voor een zieke werknemer?

Lees meer...

Valt u onder een algemeen verbindend verklaring?

CAO’s worden voor een bepaalde periode afgesloten; meestal een jaar. Er moet dan tijdig onderhandeld worden tussen werkgevers- en werknemersverenigingen over de voorwaarden van verlenging van de CAO. Dat lukt meestal wel, maar wat vaak niet lukt, is om voor het einde van de oude CAO al een definitief akkoord te hebben voor een nieuwe CAO. Er ontstaat dan een CAO-loze periode.

Lees meer...

Bent u wel goedwillend?

Op 29 september 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën nogmaals verzekerd dat goedwillende zzp’ers en hun opdrachtgevers geen boetes of naheffingen zullen krijgen als zij nog niet werken in overeenstemming met de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA).

Lees meer...

Een disfunctionerende werknemer, wat nu?

In ieder bedrijf loopt er wel eentje rond. Een werknemer die onvoldoende bekwaam is voor de werkzaamheden die hij of zij verricht of een werknemer die de kantjes ervan afloopt.

Lees meer...

De VAR-verklaring is afgeschaft, wat nu?

De Belastingdienst heeft van de afgehandelde modelovereenkomsten voor zelfstandigen, de vervanger van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR), bijna de helft afgekeurd. (bron: Nu.nl)

Lees meer...

Wet Werk en Zekerheid – De wijzigingen op een rijtje

Het afgelopen jaar zijn er nogal wat wijzigingen van kracht geworden ten aanzien van de Wet Werk en Zekerheid. Zo zijn er wijzingen doorgevoerd ten aanzien van concurrentiebedingen, de aanzeggingstermijn, de proeftijd, het ontslagrecht, de zogeheten ketenregeling en de regels omtrent de WW-uitkering.

Lees meer...

Bent u klaar voor de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties?

Per 1 mei a.s. treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in werking. Met die wet wordt de VAR-verklaring afgeschaft. Als ZZP-er en/of als opdrachtgever die gebruik maakt van de diensten van ZZP-ers moet u opnieuw gaan bekijken of er sprake is van een loondienstverband of niet.

Lees meer...

Aanzegging ex artikel 7:668 BW via Whatsapp

Artikel 7:668 lid 1 BW bepaalt dat de werkgever de werknemer schriftelijk uiterlijk een maand voordat een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, dient te informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst en, bij voortzetting, over de voorwaarden waaronder hij de arbeidsovereenkomst wil voortzetten.

Lees meer...

Boers Advocaten bij Twitter
Boers Advocaten bij LinkedIn
Boers Advocaten bij Facebook
Schrijf ons een bericht.

Boers Advocaten gebruikt cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.Niet akkoord? Klik hier voor meer informatie.